สาขาวิชาภาษาตะวันตกและภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ Print
(Read : 4809 times)

 

1 113-312 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 113-414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1

 

3 113-322 ภาษาจีน 2

 

4 113-415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2

 

5 113-424 ภาษาจีนธุรกิจ 1

 

6 113-425 ภาษาจีนธุรกิจ 2
7 114-101 ภาษาอังกฤษ 1  
8 114-102 ภาษาอังกฤษ 2  
9 114-202 ภาษาอังกฤษ 4  
10 115-105 สนทนาภาษาอังกฤษ 2

 

11 115-202 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

 

12 115-312 สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

13 115-322 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

14 115-326 ภาษาอังกฤษเพื่องารสื่อสารมวลชน

 

15 115-331 การเขียนจดหมายธุรกิจ

 

16 115-333 หลักการแปล

 

17 115-435 การเขียนรายงาน

 

18 115-413 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

 

19 115-423 การอ่านเพื่อการวิเคราะห์และวิจารณ์