128-226 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ Print
(Read : 4071 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 

แบบทดสอบ

 

 

 

1


 

Introduction to Object Orientation


 

 

 

2


 

Gathering User Requirements


 

 

 

3


 

Essential Use Case Modeling


 

 

 

4


A Food Plaza System

 

 

 

5

 

Object Oriented Concepts (part I)

 

 

 

6


 

Encapsulation


 

 

 

7

 

Association

  

 

8


 

Object Oriented Concepts (part II)


 

 

 

9


 

Polymorphism


 

 

 

10


 

Object Orientation Analysis


 

 

 

11


 

Class Models and Class Diagram


 

 

 

12


 

Object Orientation Design


 

 

 

13


 

Data Access Layer (DAL)


 

 

 

14


 

Object Orientation Programming


 

 

 

15


 

Composition