สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Print
(Read : 9138 times)
1

128-346 การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต

2

128-345 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมฯ

3

128-325 ระบบปฏิบัติการ

4

128-226 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ

5

128-422 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

6

128-113 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

7

128-437 การสืบค้นสารสนเทศ

8

128-323 การจัดการฐานข้อมูล

9

128-338 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

10

128-211 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบทางคอมฯ

 

11

128-342 การวิจัยดำเนินการ

12 128-223 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
13

128-321 การเขียนโปรแกรมระบบ

14 128-121 เทคนิคดิจิตอล
15

128-427 โครงงานคอมพิวเตอร์

16

128-421 การสร้างคอมไพเลอร์