151-476 วิศวกรรมการซ่อมบำรุง Print
(Read : 4693 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประเสริฐ อินประเสริฐ และอาจารย์ศุขนที คงตัน

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

- การจัดการบำรุงรักษา

- การพิจารณาคัดเลือก

alt

alt

alt

 youtube

2

- พื้นฐานงานซ่อมบำรุง

- การบริหารอะไหล่
- การผลิตแบบ JIT และ TPM

 

 

 

 

3

- การจัดทามาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร

 

 

 

 

4

- คู่มือบำรุงรักษา

 

 

 

5

- ความสัมพันธ์ TPM และ TQM

- ข้อมูลการซ่อมบารุง
- การประเมินผลซ่อมบำรุง

 

 

 

6

- การหล่อลื่น

- การสูญเปล่าจากเหตุขัดข้อง
- การสูญเปล่าจากการปรับแต่ง

 

 

 

7

 - การจัดทาใบงานบำรุงรักษา

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

- การจัดกำลังผลและอะไหล่

 

 

 

 

10

- การสูญเปล่าจากการหยุด

- การสูญเปล่าจากความเร็วลดลง
- การวิเคราะห์ PM

 

 

 

11

- การออกแบบ MP

- ต้นทุนวงจรอายุ
- การวิเคราะห์ต้นทุน

 

 

 

12

- การใช้คอมพิวเตอร์จัดการซ่อมบำรุง

 

 

 

 

13

- การวัดผลและเป้าหมายการซ่อมบำรุง

 

 

 

 

14

- กรณีศึกษาการซ่อมบำรุง (1)

 

 

 

 

15 - กรณีศึกษาการซ่อมบำรุง (2)

 

 

 

16

- การควบคุมค่าใช้จ่ายและจัดทางบประมาณ

 

 

 

17

สอบปลายภาค