170-217 การพยาบาลข้ามวัฒธรรม Print
(Read : 17057 times)


รายชื่ออาจารย์ผู้สอน : ดร.วัฒนีย์ ปานจินดา, อาจารย์นิตยา ร่มโพธิ์รี

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

บทที่ 1 แนวคิดและความสำคัญของหลักการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
- ประวัติความเป็นมาของการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
- วัตถุประสงค์ของการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
- แนวคิดหลักการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
- ความสำคัญของการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
- ทฤษฎีการดูแลมนุษย์และการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

 youtube

2

บทที่ 2 หลักของทฤษฎีการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
- การพยาบาล (Nursing)
- การมองโลก (Worldview)
- มิติทางวัฒนธรรมและโครงสร้างทางสังคม (Culture and social structure dimensions)
- สิ่งแวดล้อม (Environment)

 

 

3 บทที่ 2 (ต่อครั้งที่ 1)
- ประวัติทางชาติพันธุ์ (Ethnohistory)
- ความเป็นพื้นบ้าน (Generic, folk)
- ระบบการดูแลทางวิชาชีพ (Professional care system)
- ภาวะสุขภาพ (Health)

 

 

4

บทที่ 3 การนำหลักของทฤษฎีการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ 
- การสงวนและการคงไว้ซึ่งการดูแลทางวัฒนธรรม (Cultural care preservation or maintenance)
- การจัดหาหรือการต่อรองในการดูแลทางวัฒนธรรม (Cultural care accommodation or negotiation)
- การพัฒนาและสร้างรูปแบบใหม่ในการดูแลด้านวัฒนธรรม (Cultural care re-patterning or restructuring)
- การให้การพยาบาลที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม (Cultural congruent nursing care)

5

บทที่ 4 องค์ประกอบแนวคิดการใช้มโนมติทางวัฒนธรรมและหลักการพยาบาล ทั้ง 4 มโนมติ
- สิ่งแวดล้อม (Environment)
- บุคคล (People)
- สุขภาพ (Health)
- การพยาบาล (Nursing)

 

 

 

6

บทที่ 4 (ต่อครั้งที่ 1) 
- ความหลากหลายของการดูแลทางวัฒนธรรม (Cultural care diversity)
- ความเป็นสากลของการดูแลทางวัฒนธรรม (Cultural care Universality)

 

 

 

7

บทที่ 5 ปัจจัยความหลากหลายของบุคคล
- ด้านชีวภาพ (Biological Variation)
- ด้านการสื่อสาร (Communication)
- ด้านสภาพทางสังคม (Social Organization) 
- ด้านเวลา (Time)

 

 

 

 

8

บทที่ 6 ขอบเขต กรอบแนวคิด และแนวทางในการพัฒนาความรู้ของการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
- ขอบเขตและระดับของทฤษฎีการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
- กรอบแนวคิดการดูแลด้านวัฒนธรรม
- แนวทางในการพัฒนาความรู้ของการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

 

 

9

บทที่ 7 บทบาทและคุณลักษณะของพยาบาลในการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
- บทบาทของพยาบาลในการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
- คุณลักษณะที่ดีของพยาบาลในการใช้หลักการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
- กรณีศึกษากรณีศึกษาด้านการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้านในชุมชนวัฒนธรรมเขมร

 

 

 

 

10

สอบปลายภาค