160-453 กฎหมายพาณิชยนาวี Print
(Read : 10881 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชยาภา ชมชัยยา

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชนาวี

 • ความหมายของกฎหมายพาณิชยนาวี
 • เนื้อหาของกฎหมายพาณิชยนาวีที่สำคัญ
 • ความแตกต่างระหว่างกฎหมายพาณิชยนาวีกับกฎหมายทะเล

youtube

2

เรือเดินทะเล

 • เรือเดินทะเลคืออะไร
 • สัญชาติของเรือเดินทะเล
 • สิทธิและหน้าที่ของเรือไทยตามพรบ.เรือไทย พ.ศ. 2481

 

 

 

3

บุริมสิทธิทางทะเล

 • บุริมสิทธิทางทะเลคืออะไร
 • พรบ.การจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537 จะใช้บังคับแก่เรือประเภทใด

 

 

 

 

4

การจำนองเรือเดินทะเล

 • จำนองเรือเดินทะเลคืออะไร
 • มูลเหตุในการจำนองเรือเดินทะเล
 • ความแตกต่างระหว่างการจำนองเรือเดินทะเลกับบุริมสิทธิทางทะเล

 

 

5

ความรับผิด และการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือ

 • บ่อเกิดความรับผิดของเจ้าของเรือ
 • การจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือคืออะไร
 • วิธีการในการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือ

 

 

6

การกักเรือ

 • การกักเรือคืออะไร
 • วัตถุประสงค์ของการกักเรือ
 • พรบ.กักเรือพ.ศ. 2534 สิทธิเรียกร้องขอให้กักเรือ

 

 

7

การเช่าเรือเดินทะเล

 • การเช่าเรือเดินทะเลคืออะไร
 • ประเภทของสัญญาเช่าเรือ
 • ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าเรือและสัญญารับขนของทางทะเล

 

 

 

8-9

การรับขนของทางทะเล

 • สัญญารับขนของทางทะเลคืออะไร
 • ความรับผิดของผู้ขนส่งทางทะเล
 • พรบ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534

 

 

 

 

10

เรือโดนกัน

 • ประเภทของเหตุอุบัติในทะเล
 • ความหมายของเรือโดนกัน
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเรือโดนกัน

 

 

 

11

การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล

 • การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเลคืออะไร
 • อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล

 

 

 

12

การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป

 • หลัก General Average
 • หลักเกณฑ์ของการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป
 • การร่วมรับผิดชดใช้ส่วนเฉลี่ยเพื่อความเสียหาย

 

 

 

 

13

ประกันภัยทางทะเล

 • ความหมายของการประกันภัยทางทะเล
 • ลักษณะและประเภทของ สัญญาประกันภัยทางทะเล
 • เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแบบต่างๆ

 

 

 

 

14

การขนส่งผู้โดยสารและผู้ประกอบการท่า

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรับขนผู้โดยสารทางทะเล
 • อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสาร
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ประกอบการท่า
 • กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการท่า

 

 

 

 

15 

เขตอำนาจศาล

 • ศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาวี

 

 

 

 

16 

สรุปและทบทวน