Skip to content

olearning.siam.edu

191-404 โปรแกรมทางสื่อประสม Print E-mail
(Read : 3073 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์มนฤดี มิตรเจริญถาวร

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

โปรแกรม Adobe Photoshop

 • ทำความรู้จักโปรแกรม Adobe Photoshop
 • ประโยชน์และความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop
 • ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Adobe Photoshop
 • การใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ
 • กลุ่มเครื่องมือใช้เลือก (Selection Toolbar)

alt

alt

alt

 alt

 

2
 • กลุ่มเครื่องมือใช้เลือก (Selection Toolbar)
 • กลุ่มเครื่องมือที่ใช้ระบายและวาดรูป

alt 

 alt

 

alt

 

 alt

3
 • กลุ่มเครื่องมือที่ใช้ระบายและวาดรูป (ต่อ)

 

alt

 

alt

alt 

 alt

4
 • กลุ่มเครื่องมือทั่วไป
 • กลุ่มเครื่องมือจัดการวัตถุ 3 มิติ
 • การสร้างภาพ 3 มิติ

 

alt

 alt

 alt

 alt
5
 • การปรับแต่งสี (Color Picker)

alt

 alt

 alt

alt

6
 • การใส่เอฟเฟกต์ Styles

 alt

 alt

 alt

 alt
7
 • การใช้ Transform ปรับภาพ

alt

 alt

 alt

 

 alt

8 สอบกลางภาค

 

 

 

 

 

 

9

โปรแกรม Flash

 • รู้จักกับโปรแกรม Flash
 • ประโยชน์และความสามารถของโปรแกรม Flash
 • การเริ่มต้นใช้โปรแกรม Flash
 • ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Flash

 alt

 alt

 alt

 alt

10
 • เครื่องมือพื้นฐาน

 alt

 alt

alt 

alt

11
 • เครืื่องมือพื้นฐาน (ต่อ)

 alt

 alt

 alt

alt

12
 • ภาพกราฟิกในระบบดิจิตอล

 

alt

 alt

 alt

 alt

13
 • การแปลงภาพ Bitmap เป็น vector
 • หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation)
 • การใช้ Symbol และ Instance

 alt

 alt

 alt

 alt

14
 • การสร้างภาพเคลื่อนไหว

alt

 alt

 alt

 alt

15
 • การตกแต่งวัตถุที่เป็น Instance

alt

 alt

alt

 alt