Skip to content

olearning.siam.edu

124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 Print E-mail
(Read : 6563 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สรัญญา ชมฉัยยา

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 

แบบทดสอบ

 

1
 • แนะนำรายวิชาและทบทวนความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
 

 

2
 • เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์
 • การบวกลบเวกเตอร์
 • องค์ประกอบของเวกเตอร์
 • การ dot และการ cross เวกเตอร์

 

 

 

 

3
 • การเคลื่อนที่
 • การกระจัด
 • ความเร็ว ความเร็วเฉลี่ย ความเร็วขณะใด
 • ความเร่ง ความเร่งเฉลี่ยความเร่งขณะใด

 

 

 4
 • การเคลื่อนที่แนวตรงแบบความเร่งคงที่ในแนวราบและแนวดิ่ง
 • สมการการเคลื่อนที่แนวตรงแบบความเร่งคงที่ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง

 

 

 

   
5
 • การเคลื่อนที่แบบวงกลม
 • ความเร็วเชิงมุม
 • ความเร่งเชิงมุม
 • ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง
 • สมการการเคลื่อนที่แบบหมุน

 

 

 

6
 • การเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุแข็งแกร็ง
 • โมเมนต์ความเฉื่อย
 • โมเมนตัมเชิงมุม

 

 

 

 


7
 • การเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุแข็งแกร็ง (ต่อ)
 • กฏอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม
 • ทอร์ก
 • พลังงานในการหมุน

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9
 • การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ของมวลติดสปริงสมการการกระจัด ความเร็ว ความเร่ง

 

 

 

 

 

10
 • การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์(ต่อ)การสั่นของสปริง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา

 

 

 

  

11
 • คลื่นกลชนิดของคลื่นกลสมการคลื่นคลื่นนิ่ง

 

 

 

  

12
 • คุณสมบัติของสสารความหนาแน่นความเค้น ความเครียด ค่ามอดูลัสความยืดหยุ่นความดัน

 

   

 


13
 • กลศาสตร์ของไหลของไหลในอุดมคติสายกระแสสมการความต่อเนื่อง

 

 

 

 

14
 • กลศาสตร์ของไหล(ต่อ)สมการแบร์นูลรี่

 

 

 

 

15
 • กลศาสตร์ของไหล(ต่อ) การประยุกต์ใช้สมการแบร์นูลรี่

 

 

 

16
 • นำเสนอรายงานกลุ่ม