Skip to content

olearning.siam.edu

159-122 วิศวกรรมเครื่องกลทั่วไป Print E-mail
(Read : 2080 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิทักษ์พงษ์ บุญประสม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุฎฐ์ วรสุมันต์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ 

1

แนะนำการเรียนการสอนและขอบเขตของวิชาตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ การประเมินผลเบื้องต้นเกี่ยวกับ การถ่ายเทความร้อน กลศาสตร์ของไหล ความแข็งแรงของวัสดุและชิ้นส่วน ของเครื่องจักรกล

alt

alt

alt

youtube

2

การถ่ายเทความร้อน การนำ การพา การแผ่รังสี

alt 

 

 

 

3

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

alt

 

 

 

4

กลศาสตร์ของไหล ของไหลสถิตย์ การไหลในท่อ

alt

 

 

5

ความหนืด การไหลแบบราบเรียบ การไหลแบบปั่นป่วน

alt 

 

 

6

การพ้นสเปรย์ การไหลของก๊าซ

alt 

 

 

7

ความแข็งแรงของวัสดุ ความเค้น ความเครียด ความล้า การบิดของคานการสมดุล ความฝืด การสั่นสะเทือน

alt 

 

 

 

8

วัสดุทางวิศวกรรม โลหะ อโลหะ เหล็กหล่อ เหล็กกล้า โลหะผงเหล็กสปริง อัลลอย พลาสติก ยาง กาว ไม้ เซรามิกส์ พลาสติก ยาง กาว ไม้ เซรามิกส์ วัสดุพิเศษ
สมบัติของโลหะ การกัดกร่อน

alt 


9

ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล นัต สกรู เฟือง สปริง เบรก คลัช คัปปลิ้ง

alt

 

 

 

10

หลัก การพื้นฐานของโปรแกรมเอ็นซี

- ระบบควบคุมของเครื่องกัดซีเอ็นซี
- การกำหนดพิกัดแบบสัมบรูณ์ และ แบบสัมพัทธ์

alt

 

 

11

การใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี

- การคำ นวณหาข้อมูลทางเทคนิค
- การใช้เครื่องมือ Edgefinder ปรับตั้งจุดศูนย์
ชิ้นงาน

alt

 

 

12

การกำหนดตำแหน่งสำหรับงานเจาะตัด

- การเจาะตัดเป็นวงรอบ
- การเจาะตัดเป็นหลุม

alt 

 

 

 

13

การชดเชยรัศ มีของเครื่องมือเจาะตัด

- เจาะตัดแนวตรง
- จะตัดเป็นวงโค้ง

alt 

 

 

 

14

การเจาะรูทำเกลียว

- การเจาะรูลึก
- การทำเกลียว

 

 

 

 

 

15 คำสั่งพิเศษที่ช่วยในการโปรแกรม

- การย้ายจุดศูนย์ของชิ้นงาน
- การกัดซ้ำ