Skip to content

olearning.siam.edu

159-123 วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ Print E-mail
(Read : 2294 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download 

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์อนันต์ เขมพาณิชย์กุล, อาจารย์อรุณ บุญยะผลานันท์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกระบวนการก่อนพิมพ์

 youtube

2

การจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเตรียมพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และการ
จัดพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ (DTP) ระบบ Digital Work Flow ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

 

 

 

 

3

โปรแกรมการปรับแต่ง แก้ไขภาพดิจิตอล โปรแกรมการออกแบบจัด
หน้า การบีบอัดและส่งข้อมูล การเก็บและการบันทึกข้อมูลด้วยระบบ
ดิจิตอล ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

 

 

 

 

4

การจัดรูปแบบข้อมูล ไฟล์ฟอร์แมต โปรแกรม Imposition การทำปรู๊ฟ
ระบบดิจิตอล Resolution ของภาพ Bit Depth พิกเซล ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

 

 

 

5

ชนิดของสกรีน AM สกรีน FM สกรีน สกรีนรูลริ่ง Dot gain การส่ง
ข้อมูลดิจิตอลเกี่ยวข้องกับเนื้อหา

 

 

 

6

การสื่อสารงานพิมพ์แบบเชื่อมโยงหรือระบบเครือข่าย ระบบเครือข่าย
ระบบปฏิบัติการ ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

 

 

 

7

เทคโนโลยี CTP หลักการและวัตถุประสงค์ของระบบ CTP ขั้นตอนและ
กระบวนการการทำงานของระบบ CTP ประเภทของเทคโนโลยีระบบ CTP
เทคโนโลยี Violet เทคโนโลยี Thermal ระบบการจัดการสี อุปกรณ์
สำหรับการนำข้อมูลเข้าของระบบ CTP การนำผลข้อมูลออก ปฏิบัติการต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

 

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

การปรู๊ฟสีจากอุปกรณ์ต่างๆ เซิฟร์เวอร์ RIP การปรับแต่งภาพ การประกอบ
หน้า โปรแกรม Imposition การทำ Trapping ปัจจัยและองค์ประกอบที่จำเป็นของระบบ CTP แม่พิมพ์ CTP ชนิดต่างๆ ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

 

 

 

 

 

 

 

10

เปรียบเทียบคุณลักษณะแหล่งแสงและกระบวนการสร้างภาพของแม่พิมพ์ CTP
การตรวจสอบข้อมูลและการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ความ
เป็นไปได้ในการนำระบบ CTP เข้ามาใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์ ปฏิบัติการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

 

 

 

11

การพิมพ์ระบบดิจิตอล หลักการทำงานของการพิมพ์ระบบดิจิตอล
เครื่องพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องทำสำเนาสี เครื่องพิมพ์ดิจิตอล เครื่องพิมพ์อิเล็กทรอโฟ
โตกราฟี ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

 

 

 

12

ระบบการจัดการสี CMS ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการสี วัตถุประสงค์ของ
ระบบการจัดการสี ปัจจัยที่เกี่ยวข้องของระบบการจัดการสี ระบบกำหนดสี
การวัดสี Color Calibration การเทียบมาตรฐานจอภาพปฏิบัติการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

 

 

 

 

13

การเทียบมาตรฐานจอภาพ การสร้างโพรไฟล์ สเปคทรอโฟโตมิเตอร์ โพรไฟล์
เมกเกอร์ ปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

 

 

 

 

14

การจัดการสีในระบบเตรียมพิมพ์ การปรับแก้สีการส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์
ส่งออก ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

 

 

 

 

15 ดูงานนอกสถานที่

 

 

 

 16 ความรู้เกี่ยวกับ CIP3 และ CIP4 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา CIP3 ความเป็นมา
ของ CIP3 ลักษณะและการเชื่อมโยงของข้อมูลของ Prepress Press Postpress

 

 

 

 17 สอบปลายภาค