Skip to content

olearning.siam.edu

159-125 อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ Print E-mail
(Read : 2172 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

- แนะนำเค้าโครงการสอน เอกสารประกอบการสอน
- กล่าวนำกรอบการเรียนรู้ทั่วไป

youtube

2

- ระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) โครงสร้าง หลักการทำงาน
แหล่งจ่ายไฟฟ้า

 

 

 

 

3

- ระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) อินพุท/เอาท์พุท (สวิตซ์ต่าง ๆ
เซนเซอร์ มอเตอร์ ฮีตเตอร์)

 

 

 

 

4

- การเขียนโปรแกรมแลดเดอร์
- ระบบโปรแกรมงานต่าง ๆ

 

 

 

5

- การออกแบบระบบงานควบคุมอัตโนมัติและการประยุกต์ใช้งาน

 

 

 

6

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน R,L,C,IC,T,Q,Op-Amp Etc.

 

 

 

7

- แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
- วงจรออสซิสเลเตอร์
- วงจรขยายสัญญาณ

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

- การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้งาน 

 

 

 

 

10

- อิเล็กทรอนิกส์กำลัง Dideo,Transistor,MOSFET
IGBT,SCR.,Triac,Diac

 

 

 

11

- การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการประยุกต์ใช้งาน

 

 

 

12

- วงจรดิจิตอล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดิจิตอล ระบบตัวเลข 

 

 

 

 

13

- ลอจิก เกท OR,AND,NOR,NAND,NOT

 

 

 

 

14

- ลอจิก เกท Filp–Flop,Counter,Encoder,
Decoder

 

 

 

 

15 - การออกแบบวงจรดิจิตอลและการประยุกต์ใช้งาน

 

 

 

 16 - สอบปฏิบัติในเนื้อหาทั้งหมด

 

 

 

 17 สอบปลายภาค