Skip to content

olearning.siam.edu

159-227 วิศวกรรมการซ่อมบำรุง2 Print E-mail
(Read : 2350 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์อรุณ บุญยะผลานันท์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1


การวางแผนและเลือกแบบการซ่อมบำรุงชนิดต่างๆ
ให้เหมาะสมกับงาน

youtube

2

การวิเคราะห์และแก้ปัญหา บันทึกประวัติ การวางแผน
ให้เหมาะสมกับงาน

 

 

 

 

3

การจัดบุคลากร (ช่าง) เครื่องมือ วิธีการ เวลา
งบประมาณให้เหมาะสมกับงาน

 

 

 

 

4

ตัวอย่างโปรแกรมสำเร็จรูป ในงานบำรุงรักษาเครื่องมือ
และการจัดซื้อ (Inventory) ตัวอย่างโปรแกรมสำเร็จรูป
ในงานซ่อมแซม

 

 

 

5

การออกแบบสร้างชิ้นส่วนใหม่ให้พัฒนาดีกว่าเดิม

 

 

 

6

การจัดระบบเครื่องมือและระบบอะไหล่สำรอง (Inventory)

 

 

 

7

การจัดระบบเครื่องมือและระบบอะไหล่สำรอง (Inventory)

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค

 

 

9

วิศวกรรมความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุงทางกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
มาตรฐานต่างๆ

 

 

 

 

10

การสอบเทียบทางวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

11

การจัดการระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

 

 

 

12

การเลือกวิธีการบำรุงรักษา

 

 

 

 

13

การควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

 

 

 

 

14

ทบทวนบทเรียน เนื้อหาที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด

 

 

 

 

15 สอบปลายภาค