Skip to content

olearning.siam.edu

159-229 เทคโนโลยีการผลิตหนังสือพิมพ์และนิตยสาร Print E-mail
(Read : 1596 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์อนันต์ เขมพาณิชย์กุล
อาจารย์กิตติ ยิ้มละมัย
อาจารย์ณัฏฐพงศ์ ลิมจิตติ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

แนวคิดในการผลิตหนังสือพิมพ์

youtube

2

หน่วยงานการผลิตหนังสือพิมพ์

 

 

 

 

3

เทคนิคการบรรณาธิกรณ์หนังสือพิมพ์

 

 

 

 

4

การสร้างรูปแบบและการจัดหน้า

 

 

 

5

เทคนิคการเตรียมต้นฉบับ

 

 

 

6

อุปกรณ์การผลิต

 

 

 

7

วัสดุการผลิต

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค

 

 

9

กระบวนการผลิต

 

 

 

 

10

เทคนิคการผลิต

 

 

 

11

การควบคุมการผลิต

 

 

 

12

การผลิตหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

 

 

 

 

13

การผลิตหนังสือพิมพ์เพื่อการพัฒนา

 

 

 

 

14

สภาพการผลิตในปัจจุบัน

 

 

 

 

15 แนวโน้มการผลิต

 

 

 

 16 ทบทวนบทเรียน

 

 

 

17  สอบปลายภาค