Skip to content

olearning.siam.edu

159-231 เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ Print E-mail
(Read : 2812 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อนันต์ เขมพาณิชย์กุล ,จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ 

1

ความสำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์

alt

 

alt

youtube

2

ขั้นตอนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์

alt

alt

 

 

 

3

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์

alt

alt

alt

 

 

4

การใช้โปรแกรม Photoshop ตกแต่งภาพ สำหรับ Artwork บรรจุภัณฑ์

alt

alt

 

5

การใช้โปรแกรม Photoshop สร้างกราฟิก Artwork บรรจุภัณฑ์

 

  

 

6

การใช้โปรแกรม Illustrator สำหรับ ทำ Artwork บรรจุภัณฑ์

 

 

 

7

การใช้โปรแกรม Illustrator ร่วมกับ Photoshop ออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค

 

 

9

การทำไฟล์ Artwork สำหรับนำไปทำแม่พิมพ์

 

 

 

 

10

บรรจุภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์พลาสติก

 

 

 

11

บรรจุภัณฑ์โลหะและบรรจุภัณฑ์แก้ว

 

 

 

12

การทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และทางกล

 

 

 

 

13

ระบบพิมพ์ที่เหมาะสมกับบรรจุภันฑ์แต่ละชนิด

 

 

 

 

14

การเลือกใช้หมึกพิมพ์สำหรับการพิมพ์บน

กระดาษ โลหะและพลาสติก

 

 

 

 

15 การควบคุมคุณภาพการพิมพ์บรรจุภัณฑ์

 

 

 

16

ทบททวนบทเรียน

 

 

 

17

สอบปลายภาค