Skip to content

olearning.siam.edu

159-232 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ Print E-mail
(Read : 2326 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ปัญญา สินศักดิ์จรุงเดช อาจารย์จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

แนวโน้มความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมการพิมพ์

youtube

2

การเตรียมพิมพ์ /ความก้าวหน้าของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่าย อนาคตของระบบ DTP การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และ
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในระบบเตรียมพิมพ์

 

 

 

 

 

5-7

การพิมพ์แบบดิจิทัล / การพิมพ์ไร้แรงกดระบบต่างๆเครื่องพิมพ์ดิจิทัลเครื่องพิมพ์ออฟเซตระบบดิจิทัล

 

 

 

 

 

 

8

สอบกลางภาค

 

 

 

9-11

การพิมพ์ / พัฒนาการของการพิมพ์ออฟเซ็ตป้อนแผ่นและป้อนม้วน

 

 

 

12-13

การพิมพ์ / การเปลี่ยนแปลงด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการพิมพ์

 

 

 

14-15

เทคโนโลยีการทำสำเร็จ /การทำเล่มจากระบบเชื่อมต่อจากแท่นพิมพ์อัตโนมัติ ฯลฯ