Skip to content

olearning.siam.edu

159-233 การบริหารงานพิมพ์ Print E-mail
(Read : 2108 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน

ดร.พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
อ.ธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล
อ.อัฐพงศ์ ไหลอุดมสิน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

ศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการพิมพ์

alt

alt

alt

youtube

2

โครงสร้างของการจัดตั้งองค์กรของกิจการโรงพิมพ์

ภารกิจของแต่ละส่วนงานและองค์ประกอบหลักในการ
จัดตั้งโรงพิมพ์ที่เป็นปัจจัยนำไปสู่การดำเนินธุรกิจให้
ประสบความสำเร็จ

 

 

 

 

3

ระบบการบริหารจัดการด้านการผลิตที่จะส่งผลไปสู่การ

เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ

 

 

 

 

4

การประเมินผลด้านประสิทธิผลขององค์กรที่

เป็นระบบ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโรงพิมพ์

 

 

 

5

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการผลิต

 

 

 

6

การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต

 

 

 

7

การควบคุมคุณภาพ การประเมินผลประสิทธิภาพการ

ผลิต

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

การประเมินประสิทธิผลด้วยวิธีการต่าง ๆ มูลค่าการผลิต

ณ ราคาทุนกับต้นทุนจริงการบริหารกำไรขององค์กร

 

 

 

 

10

รวมถึงความรู้พื้นฐานของเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร

การผลิต เช่น ระบบ 5 ส

 

 

 

11

ระบบการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

 

 

 

12

การบริหารโดยกลุ่มคุณภาพ

 

 

 

 

13

ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ

 

 

 

 

14

ระบบประเมินความสมดุลย์ขององค์กร

 

 

 

 

15 ทบทวนบทเรียน