Skip to content

olearning.siam.edu

159-290 เตรียมสหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ Print E-mail
(Read : 1878 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์กิตติ ยิ้มละมัยและ อาจารย์ประธาน ตะวันเรืองรอง

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

รู้จักเกี่ยวกับโรงพิมพ์สำหรับสหกิจศึกษา

ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต

alt

alt

alt

 youtube

2

เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับช่างพิมพ์

 

 

 

 

 

3

วัสดุทางการพิมพ์

 

 

 

 

 

4

การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซตเบื้องต้น

 

 

 

5

ความปลอดภัยในการทำงาน

 

 

 

6

สอบประเมินความรู้

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

89

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15