Skip to content

olearning.siam.edu

151-271 วัสดุวิศวกรรม Print E-mail
(Read : 12529 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download 

อาจารย์ผู้สอน ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

บทนาวัสดุวิศวกรรม, ประวัติและธรรมชาติของโลหะ

alt

 

alt

youtube

2

โครงสร้างผลึกและสมบัติทางกลพื้นฐานของโลหะ

alt 

alt 

alt 

 

3

โครงสร้างจุลภาคของโลหะและโละผสม

alt

 alt 

 

 

4

ประเภทของวัสดุโลหะ, โลหะในกลุ่มเหล็ก และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก

alt

 

alt

5

ความหมาย โครงสร้าง และประเภทของวัสดุพอลิเมอร์

alt 

 

alt

6

สมบัติพื้นฐานและกระบวนการผลิตของวัสดุพอลิเมอร์

 

 

 

7

การเลือกใช้วัสดุพอลิเมอร์ในงาวิศวกรรม

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค

 

 

9

ความหมายและโครงสร้างของวัสดุเซรามิกส์

 

 

 

 

10

สมบัติพื้นฐานต่างๆและประเภทของวัสดุเซรามิกส์

 

 

 

11

การเลือกใช้วัสดุเซรามิกส์ในงานวิศวกรรม

 

 

 

12

ความหมาย โครงสร้าง ประเภทของวัสดุผสม

 

 

 

 

13

กระบวนการผลิตของวัสดุผสม

 

 

 

 

14

การเลือกใช้วัสดุผสมในงานวิศวกรรม

 

 

 

 

15 ความวิบัติของวัสดุวิศวกรรม: การแตกร้าว การล้า การคืบ และการกัดกร่อน

 

 

 

16

สอบปลายภาค