Skip to content

olearning.siam.edu

151-301 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม Print E-mail
(Read : 4181 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 อาจารย์ผู้สอน อ.พงศ์พัฒน์ เพ็ชรรุ่งเรือง

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

บทนำและความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

alt

alt

alt

youtube

2

ดอกเบี้ยและการแก้ไขปัญหาดอกเบี้ย

 

 

 

 

3

 มูลค่าของเงินตามกาลเวลา

 

 

 

 

4

 ตัวประกอบประสม

 

 

 

5

การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของโครงการ

 

 

 

6

การวิเคราะห์มูลค่ารายปี

 

 

 

7

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนกรณีหนึ่งโครงการทบทวนก่อนสอบ

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนกรณีหลายโครงการ

 

 

 

 

10

การตัดสินใจ-วิธีการ-การหาอัตราผลตอบแทนดึงดูดขั้นต่า

 

 

 

11

การตัดสินใจทดแทนทรัพย์สิน

 

 

 

12

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

 

 

 

 

13

วิธีคิดค่าเสื่อมราคา

 

 

 

 

14

การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของกระแสเงินสดหลังหักภาษี

 

 

 

 

15 การวิเคราะห์ความไวและการตัดสินใจภายใต้ค่าคาดหวัง
ทบทวนก่อนสอบ