Skip to content

olearning.siam.edu

151-484 ไฮโดรลิกส์และนิวแมติกส์ Print E-mail
(Read : 5123 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประเสริฐ อินประเสริฐ

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

- ความรู้เบื้องต้นไฮโดรลิกส์
- อุปกรณ์ส่งถ่ายพลังงาน
- การส่งถ่ายพลังงานไฮโดรลิกส์

alt

alt

alt

youtube

2

- อุปกรณ์ควบคุมและบังคับพลังงาน
- วงจรพื้นฐานไฮโดรลิกส์
- การใช้งานไฮโดรลิกส์

 

 

 

 

3

- การบำรุงรักษาระบบไฮโดรลิกส์
- ความรู้เบื้องต้นนิวแมติกส์
- อุปกรณ์ส่งถ่ายพลังงาน
- การเตรียมลมอัด

 

 

 

 

4

- การส่งถ่ายพลังงานนิวแมติกส์
- เครื่องมือนิวแมติกส์
- อุปกรณ์ควบคุมและบังคับพลังงาน

 

 

 

5

- วงจรพื้นฐานนิวแมติกส์การเขียนไดอะแกรมการทำงาน

 

 

 

6

- การบังคับนิวแมติกส์ด้วยไฟฟ้า
- วงจรนิวแมติกส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า
- หลักการเขียนและออกแบบนิวแมติกส์

 

 

 

7

- อุปกรณ์ทำงานของระบบนิวแมติก

- วาวล์และสัญลักษณ์

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

- วงจรนิวแมติกส์ควบคุมลำดับท่อลม

 

 

 

 

10

- วงจรนิวแมติกส์ควบคุมด้วยลอจิก

 

 

 

11

- PLC

- คำสั่งซีเควนซ์พื้นฐาน

 

 

 

12

- ขั้นตอนการออกแบบโดยใช้ PLC

- การประยุกต์ใช้ PLC ในการควบคุมซีเควนซ์

 

 

 

 

13

- ระบบไฮโดรนิวแมติกส์

- การบำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์
- การบำรุงรักษาระบบไฮโดรลิกส์

 

 

 

 

14

- การจ่ายลมอัดและเลือกขนาดท่อ

- การเลือกขนาดอุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรนิวแมติกส์

 

 

 

 

15  - หลักการพื้นฐานของระบบควบคุม

 

 

 

16

- ระบบนิวแมติกส์ที่ถูกควบคุมแบบวงปิด

 

 

 

17

สอบปลายภาค