Skip to content

olearning.siam.edu

สาขาวิชาสื่อดิจิทัล Print E-mail
(Read : 15074 times)

1 144-105 มโนทัศน์การสื่อสาร

altaltaltalt

2 144-209 การออกแบบสื่อดิจิทัล 1

altaltaltalt

3

144-405 การออกแบบโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อดิจิทัล

 altaltaltalt

4 144-201 หลักเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล
alt
5 144-202 การสื่อสารตลาดเชิงบูรณาการกับเทคโนโลยีสื่อดิจิตัล
alt
6 144-203 เทคนิคการนำเสนอ
alt
7 144-205 ศิลปะการวาดลายเส้นและการเขียนการ์ตูน
alt
8 144-206 การออกแบบภาพวาดคาแรคเตอร์การ์ตูนและการ์ตูนเรื่อง
 alt
9 144-207 เทคโนโลยีสื่อประสม
alt
10

144-302 กฎหมายและจริยธรรมสื่อดิจิทัล

alt

11

144-305 การออกแบบและการผลิตงานบนเว็บไซต์

alt

12

144-303 การออกแบบงานสามมิติและภาพเคลื่อนไหว

alt

13

144-306 เทคนิคการตัดต่อภาพด้วยระบบดิจิทัล

alt

14

144-404 ศิลปะร่วมสมัยและเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

alt

15 144-204 ทัศนศิลป์สำหรับสื่อดิจิทัล

-

16

144-210 การจัดการธุรกิจเพื่อการสื่อสาร

 -