Skip to content

olearning.siam.edu

170-212 การพยาบาลพื้นฐาน 2 Print E-mail
(Read : 53993 times)


รายชื่ออาจารย์ผู้สอน :
ดร.สมฤดี ชื่นกิติญานนท์, ดร.เหมวลา เชิดชูพันธ์เสรี, อาจารย์เฟื่องสุข ไพศาลกอบฤทธิ์, อาจารย์สุวรรณา เชียงขุนทด, อาจารย์วารุณี เพไร, อาจารย์สุนันทา บุญรักษา, อาจารย์สุลีมาศ อังสุเกียรติถาวร, อาจารย์เอี่ยมฤทัย วิเศษหมื่น, อาจารย์วิภานันท์ ม่วงสกุล และอาจารย์ณัฐนันท์ เกตุภาค

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
  

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

1. การพยาบาลและการป้องกันระบบห่อหุ้มร่างกาย
1.1 ชนิดของแผลและการหายของแผล
1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการหายของแผลและการส่งเสริมการหายของแผล
1.3 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล

alt

alt

alt

youtube

2

2 การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด (care of the surgical patient)
2.1 หลักการพยาบาลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด (preoperative care)
2.2 การเตรียมผิวหนังผู้ป่วยก่อนผ่าตัด (intrapreparation)
2.3 หลักการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัด (postoperative care)

alt

alt

alt

 

3

3. การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการขับถ่าย 
-  การขับถ่ายปัสสาวะ
3.1 ลักษณะและส่วนประกอบของปัสสาวะปกติ 
3.2 สาเหตุและปัญหาของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการขับถ่ายปัสสาวะ
3.3 การประเมินปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะของบุคคล
3.4 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายเทคนิคการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง

alt

alt

alt

 

youtube

 

4

4. การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการขับถ่าย
- การขับถ่ายอุจจาระ
4.1 ลักษณะและส่วนประกอบของอุจจาระปกติ
4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับถ่ายอุจจาระ
4.3 ปัญหาที่พบบ่อยในการขับถ่ายอุจจาระ
4.4 การประเมินปัญหาในการขับถ่ายอุจจาระของบุคคล
4.5 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการถ่ายอุจจาระและเทคนิคการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง

alt

alt

alt

5

5. การพยาบาลผู้ป่วยที่อักเสบและมีไข้
5.1 กระบวนการอักเสบและกระบวนการเกิดไข้
5.2 การประเมินความผิดปกติของการอักเสบและการเกิดไข้
5.3 เทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดไข้

alt

alt

alt

6

6. การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการหายใจ
6.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับออกซิเจนของบุคคล
6.2 การประเมินการได้รับออกซิเจนของบุคคล 
6.3 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการได้รับออกซิเจนและเทคนิคการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
6.4 การทำ deep breathing exercise, effective cough, postural
drainage และ percussion & vibratio

alt

alt

alt

youtube

7

สอบกลางภาค หัวข้อ 1-5 

8

7. การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรม
7.1 การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
7.2 การพยาบาลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรม

alt

alt

alt

youtube

9

8. บทบาทของพยาบาลในการช่วยแพทย์เพื่อเตรียมตรวจ
การให้การพยาบาลเมื่อผู้ป่วยได้รับการตรวจพิเศษต่าง ๆ

alt

alt

alt

 

10

9. การให้การพยาบาลในการสนับสนุนการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรค
- การเก็บตัวอย่างส่งตรวจและการติดตามผลการตรวจ
- หลักการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
- การติดตามผลตรวจ
- การรายงานผลและการแปรผลการตรวจ
- เทคนิคการเก็บตัวอย่างชนิดต่าง ๆ ส่งตรวจ

alt

alt

alt

youtube

11

10. การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องได้รับยา : การบริหารยา
10.1 คำย่อและคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้ยา
10.2 บทบาทและความสำคัญของพยาบาลเกี่ยวกับการให้ยาและการแก้ไขปัญหาการใช้ยา
10.3 การให้ยาทางปาก / ยาเฉพาะที่ / การให้ยาทางตาและหู 
10.4 การฉีดยา(อุปกรณ์ / การเตรียม) 
10.5 การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ / ชั้นผิวหนัง / ชั้นใต้ผิวหนัง
10.6 การติดตามผลข้างเคียงของการให้ยา การพยาบาลและบันทึก

alt

alt

alt

youtube

youtube

youtube

12

11. การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องได้รับยา : การให้สารน้ำ
11.1 ประเภทของสารน้ำและเลือด (หมู่เลือด)
11.2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
11.3 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำและเลือดทางหลอดเลือด และการเก็บตัวอย่างเลือด
11.4 การคำนวณอัตราการไหลของสารน้ำที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
11.5 การบันทึกการให้สารน้ำและเลือดวิธีการให้สารน้ำและเลือด การแทงและการผ่าหลอดเลือด (cut down)
11.6 การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ
11.7 การติดตามอาการแทรกซ้อน

alt

alt

alt

youtube

youtube

13

สอบปฏิบัติ หัวข้อที่ 1-6 

14-15

สอบปฏิบัติ หัวข้อที่ 10-11

16

สอบปลายภาค หัวข้อ 6-11