Skip to content

olearning.siam.edu

170-218 การพยาบาลเพื่อการดูแลตนเอง Print E-mail
(Read : 21289 times)

 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน : เรือเอกหญิงวิภานันท์ ม่วงสกุล, อาจารย์จรรยา ธีระพิทยานนท์, อาจารย์สุนันทา บุญรักษา, อาจารย์เอี่ยมฤทัยวิเศษหมื่น, อาจารย์สุวรรณา เชียงขุนทด, อาจารย์สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร, อาจารย์สุทธิดา ดีหนู, อาจารย์ระวีนันท์ รื่นพรต

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1 บทนำ
- แนวคิด ทัศนะการดูแลตนเอง
- ความหมาย / ความสาคัญของการดูแลตนเอง
- ความเป็นมาของการดูแลตนเอง
- จุดมุ่งหมายของการดูแลตนเอง
- ประโยชน์ของการดูแลตนเอง
- สถานการณ์การดูแลตนเองในประเทศไทยและต่างประเทศ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดูแลตนเอง
- ด้านตัวบุคคล
- ด้านสิ่งแวดล้อม
- ด้านสังคมและความเชื่อ

youtube

2 หลักการพยาบาลเพื่อการดูแลตนเอง
- ทฤษฎีการพยาบาล
- กระบวนการพยาบาล
- หลักการพยาบาลเพื่อการดูแลตนเอง

 

3 ทฤษฎีดูแลตัวเอง (Self – care Theory)
- การดูแลตนเองที่จาเป็นโดยทั่วไป (Universal self-care requisites)
- การดูแลตนเองที่จาเป็นตามระยะพัฒนาการ (Developmental self-care requisites)
- การดูแลตนเองที่จาเป็นในภาวะเบี่ยงเบนทางด้านสุขภาพ (Health deviation self-care requisites)
- ความสามารถในการดูแลตนเอง (Self-care agency)

 

4 ทฤษฎีความพร่องในการดูแลตนเอง (The theory of self-care deficit)

5 การดูแลสุขภาพวัยทารก
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัยทารก
- การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการวัยทารก
- ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความบกพร่องในการดูแลตนเองในวัยทารก
- การดูแลวัยทารกที่มีความผิดปกติทางโครงสร้างหรือหน้าที่ของร่างกาย โดยมีความพิการแต่กาเนิด และมีความพิการเกิดขึ้นในภายหลัง
- พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการดูแลวัยทารก

youtube

6 การดูแลสุขภาพวัยหัดเดินและวัยก่อนเรียน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัยหัดเดินและวัยก่อนเรียน
- การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการวัยหัดเดินและวัยก่อนเรียน
- ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความบกพร่องในการดูแลตนเองในวัยหัดเดินและวัยก่อนเรียน
- การดูแลวัยหัดเดินและวัยก่อนเรียนที่มีความผิดปกติทางโครงสร้างหรือหน้าที่ของร่างกาย โดยมีความพิการแต่กำเนิด และมีความพิการเกิดขึ้นในภายหลัง
- พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการดูแลวัยหัดเดินและวัยก่อนเรียน

7 การดูแลตนเองในวัยเรียน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัยเรียน
- การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการวัยเรียน
- ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความบกพร่องในการดูแลตนเองในวัยเรียน

youtube

8 การดูแลตนเองในวัยเรียน (ต่อ)
- การดูแลตนเองของวัยเรียนที่มีความผิดปกติทางโครงสร้างหรือหน้าที่ของร่างกาย โดยมีความพิการแต่กำเนิด และมีความพิการเกิดขึ้นในภายหลัง
- พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในวัยเรียน

9 สอบกลางภาค
10

การดูแลตนเองในวัยรุ่น
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัยรุ่น
- การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการวัยรุ่น
- ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความบกพร่องในการดูแลตนเองในวัยรุ่น

youtube

11 การดูแลตนเองในวัยรุ่น (ต่อ)
- การดูแลตนเองของวัยรุ่นที่มีความผิดปกติทางโครงสร้างหรือหน้าที่ของร่างกาย โดยมีความพิการแต่กำเนิด และมีความพิการเกิดขึ้นในภายหลัง
- พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในวัยรุ่น

12 การดูแลตนเองในวัยผู้ใหญ่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัยผู้ใหญ่
- การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการวัยผู้ใหญ่
- ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความบกพร่องในการดูแลตนเองในวัยผู้ใหญ่

youtube

13 การดูแลตนเองในวัยผู้ใหญ่ (ต่อ)
- การดูแลตนเองของวัยผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติทางโครงสร้างหรือหน้าที่ของร่างกาย โดยมีความพิการแต่กำเนิด และมีความพิการเกิดขึ้นในภายหลัง
- พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในวัยผู้ใหญ่

 

 14 การดูแลตนเองในวัยผู้สูงอายุ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัยผู้สูงอายุ
- การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการวัยผู้สูงอายุ
- ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความบกพร่องในการดูแลตนเองในวัยผู้สูงอายุ
- การดูแลตนเองของวัยผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางโครงสร้างหรือหน้าที่ของร่างกาย โดยมีความพิการแต่กำเนิด และมีความพิการเกิดขึ้นในภายหลัง
- พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในวัยผู้สูงอายุ

youtube

 15  รายงานการดูแลตนเองตามช่วงวัยเป็นรายกลุ่ม
 16  รายงานการดูแลตนเองตามช่วงวัยเป็นรายกลุ่ม
 17 สอบปลายภาค