Skip to content

olearning.siam.edu

170-222 จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง Print E-mail
(Read : 81768 times)


รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
: อาจารย์เฟื่องสุข ไพศาลกอบฤทธิ์, ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ, อาจารย์ธาตรีรุ่งโรจน์, อาจารย์วารุณี สุรนิวงศ์

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

บทที่ 1 หลักการและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์
1.1 ความหมายและความส าคัญของจริยศาสตร์
1.2 ทฤษฏีจริยศาสตร์

 • 1.2.1 ทฤษฎีประโยชน์นิยม
 • 1.2.2 ทฤษฎีหน้าที่นิยม

1.3 การพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ
1.4 ทฤษฎีพัฒนาทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก

alt

alt

alt

youtube

2

บทที่ 2 หลักจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล

2.1 ความหมายของจริยธรรม
2.2 ขอบเขตของจริยธรรม

 • 2.2.1 จริยธรรมทั่วไป
 • 2.2.2 จริยธรรมส่วนบุคคล
 • 2.2.3 จริยธรรมวิชาชีพ

2.3 หลักจริยธรรมที่สำคัญ
2.4 ลักษณะของจริยธรรม
2.6 จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

 • ความเป็นมาของจรรณยาบรรณวิชาชีพ
 • จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลของสหรัฐอเมริกา
 • จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลของประเทศไทย
 • จรรยาบรรณพยาบาลของสมาคมพยาบาลฯ พ.ศ. 2546

2.7 หลักจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล
2.8 สิทธิผู้ป่วย

 • 2.8.1 คำประกาศสิทธิผู้ปุวย
 • 2.8.2 สิทธิเด็ก
 • 2.8.3 สิทธิผู้สูงอายุ

2.9 สิทธิพยาบาล

alt

alt

alt

alt

 

 

alt

youtube

youtube

youtube

3

บทที่ 3 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม

3.1 คุณค่าเชิงจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล

 • 3.1.1 ประเภทของคุณค่า
 • 3.1.2 คุณค่าของบุคคล
 • 3.1.3 คุณค่าของวิชาชีพพยาบาล

3.2 ปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล

 • 3.2.1 ปัญหาด้านปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้ร่วมงาน
 • 3.2.2 ปัญหาการบอกความจริง
 • 3.2.3 ปัญหาด้านความรู้และทักษะทางเทคนิคของพยาบาล
 • 3.2.4 ปัญหาด้านการบริหารจัดการปฏิสัมพันธ์ในทีมการพยาบาลและทีมสุขภาพ
 • 3.2.5 ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตและความตาย

3.3 แนวทางในการเผชิญปัญหาจริธรรมในวิชาชีพพยาบาล

alt

 

alt

alt

 

youtube

4

บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

4.1 ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย

 • 4.1.1 ที่มาของกฎหมาย
 • 4.1.2 กฎหมายลายลักษณ์อักษร
 • 4.1.3 จารีตประเพณี
 • 4.1.4 หลักกฎหมายทั่วไป

4.2 ประเภทของกฎหมาย

 • 4.2.1 กฎหมายอาญา
 • 4.2.2 กฎหมายแพ่ง
 • 4.2.3 กฎหมายระหว่างประเทศ
 • 4.2.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบในประเทศไทย

alt

alt

alt

alt

youtube

5

บทที่ 5 กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

5.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ
5.2 คำจำกัดความการพยาบาลและการผดุงครรภ์
5.3 สภาการพยาบาลกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
5.4 กรรมการสภาการพยาบาล
5.5 สมาชิกกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายผู้ประกอบวิชาชีพ
5.6 การควบคุมการประกอบวิชาชีพ
5.7 บทกำหนดโทษ
5.8 ระเบียบข้อบังคับสภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลและการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550

alt

 

alt

youtube

6

บทที่ 6 กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

6.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
6.2 การกระทำที่เป็นความผิดทางอาญา
6.3 เหตุยกเว้นความรับผิดและเหตุยกเว้นโทษ
6.4 อาญาความผิดหรืออายุความและโทษทางอาญา
6.5 พยาบาลกับการกระทำความผิดกฎหมายอาญา

บทที่ 7 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
7.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
7.2 สภาพบังคับในทางแพ่ง
7.3 นิติกรรม
7.4 ความรับผิดทางแพ่ง
7.5 พยาบาลกับการกระทำผิดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
7.6 ปัญหาทางกฎหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

alt

alt

alt

alt

alt

youtube

7

บทที่ 8 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

8.1 พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541
8.2 พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
8.3 พ.ร.บ. โรคติดต่อ
8.4 การป้องกันและควบคุมโรค
8.5 การคุ้มครองอนามัยของประชาชน

alt

 

alt

 

8

8.8 นิติเวชและนิติจิตเวชที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล

 • 8.8.1 ความหมายของนิติเวช นิติจิตเวช
 • 8.8.2 บทบาทหน้าที่ของพยาบาลทางด้านนิติเวชและนิติจิตเวช
 • 8.8.3 การปฏิบัติต่อผู้ป่วยคดี

- การบันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- การดูแลผู้ป่วยคดีที่รับไว้ในโรงพยาบาล

alt

 

alt