Skip to content

olearning.siam.edu

170-344 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 Print E-mail
(Read : 91637 times)

 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สุขศิริ ประสมสุข, อาจารย์ชนิดา มัททวางกูร, อาจารย์ศนิกานต์ ศรีมณี, อาจารย์วราภรณ์  คำรศ

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

มโนมติและหลักการพยาบาลอนามัยชุมชน

 • แนวคิดทฤษฏีทางการพยาบาลอนามัยชุมชน
 • ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ

alt

alt

alt

youtube

2

สภาพปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชน

 • ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
 • สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบันของประเทศไทย
 • สภาพปัญหาของชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
 • ปัญหาสุขภาพของชุมชน
 • คุณภาพชีวิต (Quality of Life)
 • องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของบุคคล
 • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยบุคคล ครอบครัวและรัฐบาล

alt

 alt

alt

 

3

นวตกรรมและกลวิธีการสาธารณสุข

 • ความหมาย แนวคิดของนวตกรรมสาธารณสุข
 • แนวทางและกลวิธีดำเนินงาน สาธารณสุข : สาธารณสุขมูลฐาน, จปฐ, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ชุมชนเข้มแข็ง, การมีส่วนร่วมของชุมชน ฯลฯ

alt

 alt

alt

 

4

พยาบาลอนามัยชุมชนในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และพิษวิทยา

 • ความหมาย วัตถุประสงค์ และความสำคัญของการอนามัย สิ่งแวดล้อม
 • ลักษณะงาน ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา
 • สิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • บทบาทหน้าที่ของพยาบาลในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ
 • บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชนในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และพิษวิทยา

พยาบาลอนามัยชุมชนในงานวิทยาการระบาด

 • แนวคิดและหลักการทางวิทยาการระบาด
 • การเกิดและการกระจายโรคในชุมชน
 • ดัชนีอนามัย
 • การเฝ้าระวัง การสอบสวนและการป้องกันการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
 • บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชนในงานระบาดวิทยา

alt

alt

alt

youtube

5

พยาบาลอนามัยชุมชนในงานป้องกันและควบคุมโรค

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน
 • โรคที่เป็นปัญหาในชุมชน
 • หลักการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน
 • การวางแผนป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน
 • บทบาทของพยาบาลอนามัยชุมชนกับการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน

alt

alt

alt

6

พยาบาลอนามัยชุมชนในงานส่งเสริมสุขภาพ

 • แนวคิด หลักการ และขอบเขตงานส่งเสริมสุขภาพ
 • ปัจจัยที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการสงเสริมสุขภาพ
 • ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 • การวางแผน การดำเนินการ วิธีการและการประเมินผล
 • การจัดโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

alt

alt

alt

youtube

7

ระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทย

 • โครงสร้างการบริหารงานและระบบบริการสาธารณสุขของภาครัฐ ภาคเอกชนและกรุงเทพฯ
 • ความรับผิดชอบของพยาบาลอนามัยชุมชนในระบบบริการสาธารณสุข
 • พยาบาลอนามัยชุมชนในงานบริการสาธารณสุขและงานวิชาการสาธารณสุข
 • พยาบาลอนามัยชุมชนในงานบริหารและสนับสนุนงานสาธารณสุข

alt

alt

alt

 

8

การวางแผนเพื่อพัฒนาการสาธารณสุขไทย

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10

 • ความเป็นมา หลักการ และแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย 

2. แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 10

 • วิวัฒนาการของแผนพัฒนาสาธารณสุข
 • แนวคิด ปรัชญา และกลวิธีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 10

alt

 alt

alt

youtube

9

พยาบาลอนามัยชุมชนในงานอนามัยโรงเรียน

 • แนวคิดและหลักการให้บริการอนามัยโรงเรียน
 • การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียน
 • โครงการสุขภาพ และการบริหารโครงการต่าง ๆ ในโรงเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม, การบริการสุขภาพ, การสอนสุขศึกษา
 • บทบาทหน้าที่ของพยาบาลในการให้บริการอนามัยโรงเรียน
 • การประสานงานระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน การให้บริการในสถานการณ์ต่าง ๆ
 • อนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
 • นวตกรรม "โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ"

alt

 alt

alt

10 

นโยบาย แนวคิด หลักการของการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 • โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 • องค์ประกอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 • แนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 • ประโยชน์ของแนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 • หุ้นส่วนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 • กลยุทธและการดำเนินการ
 • แนวคิดเรื่องการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Action)
 • พยาบาลชุมชนกับการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียน
 • ปัญหาที่สำคัญของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน
 • ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เยาวชนเข้ามาเป็นนักสูบบุหรี่
 • วิธีการต้านและลดปัจจัยที่ทำให้เยาวชนเข้ามาเป็นนักสูบบุหรี่
 • แนวทางการปฏิบัติงานของพยาบาลชุมชนในการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียน
 • การสร้างนโยบายปลอดบุหรี่ในโรงเรียนให้ประสบความสำคัญ

alt

alt

alt

youtube

11

บทบาทของพยาบาลอนามัยชุมชนในงานบริการอนามัยครอบครัว

 • การดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care)
 • การเยี่ยมบ้าน (Home Visit)
 • เหตุผลของการดูแลสุขภาพที่บ้านเพิ่มมากขึ้น
 • ข้อบ่งชี้ในการเยี่ยมบ้าน
 • การเตรียมก่อนการเยี่ยม
 • 7 มหัศจรรย์เชื่อมสัพันธ์ชุมชน
 • เครื่องมือศึกษาชุมชน
 • แผนที่เดินดิน
 • ผังเครือญาติ
 • โครงสร้างองค์กรชุมชน
 • ระบบสุขภาพ
 • ปฏิทินชุมชน
 • ประวัติศาสตร์ชุมชน
 • ประวัติชีวิต

alt

alt

alt

 

12

พยาบาลอนามัยชุมชนในงานให้บริการอนามัยครอบครัว

 • แนวคิดความหมายของประเภทของครอบครัว, พัฒนาการของครอบครัวและหลักการอนามัยครอบครัว
 • หน้าที่ ภารกิจและความสำคัญในการดูแลครอบครัว
 • ครอบครัวที่มีปัญหาเนื่องจากลักษณะของสมาชิกและปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม
 • พัฒนกิจและปัญหาครอบครัวในระยะเริ่มชีวิตคู่และระยะตั้งครรภ์
 • การดูแลครอบครัวในระยะตั้งครรภ์
 • การดูแลครอบครัวระยะมีบุตรวัยแรกเกิดถึงอายุ 2½ ปีและวัยก่อนเรียน
 • การดูแลครอบครัวระยะมีบุตรวัยเรียนและบุตรวัยรุ่น
 • การดูแลครอบครัวระยะวัยกลางคนและวัยสูงอายุ
 • แนวคิดการเยี่ยมบ้านของพยาบาลอนามัยชุมชน
 • กระบวนการ, ทักษะและประเภทของการเยี่ยมบ้าน

alt

 alt

alt

youtube

 13

บทบาทของพยาบาลอนามัยชุมชนในการเยี่ยมบ้าน 

 • ประเภทของวิธีการเยี่ยมบ้าน
 • การจัดลำดับรายเยี่ยม
 • การให้บริการขณะเยี่ยม
 • เทคนิคที่ใช้ขณะเยี่ยมบ้าน
 • การปฏิบัติเมื่อเสร็จจากการเยี่ยม

alt

alt

alt

 

14

สอบปลายภาค