Skip to content

olearning.siam.edu

170-458 การแพทย์แผนไทย Print E-mail
(Read : 7592 times)

 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ธาตรี รุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพร อรัณยภาค

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

ปฐมนิเทศวิชา
1. การแพทย์แผนไทยการแพทย์แบบองค์รวม
1.1 สาเหตุของการเกิดโรค

 • 1.1.1 มูลเหตุธาตุทั้งสี่  
 • 1.1.2 อิทธิพลฤดูกาล    
 • 1.1.3 อิทธิพลของวัย  
 • 1.1.4 อิทธิพลของกาลเวลา
 • 1.1.5 อิทธิพลของสถานที่อยู่อาศัย
 • 1.1.6 อิทธิพลของดวงดาวตามจักรราศี
 • 1.1.7 พฤติกรรมมูลเหตุก่อโรค

1.2 หลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 youtube

2

2. ประวัติการแพทย์แผนไทย
2.1 พัฒนาการแพทย์แผนไทย
2.2 การแพทย์แผนไทยสายใยแห่งวัฒนธรรม

 

3

3. เภสัชกรรมแผนไทย
3.1 หลักเภสัชกรรมแผนไทย
3.2 การจำแนกสรรพคุณ
3.3 การแปรรูป

 

4

4. สมุนไพร
4.1 ในงานสาธารณสุขมูลฐาน
4.2 การนำมาใช้ในกลุ่มความผิดปกติ (เบาหวาน ความดันเลือดสูง ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง)
4.3 ความงาม

youtube

youtube

5

5. การบริโภคในชีวิตประจำวันเพื่อปรับสมดุลของร่างกาย
5.1 ผักพื้นบ้าน คุณค่าทางอาหารและประโยชน์ทางยา
5.2 แนวทางการบริโภค

สอบกลางภาค

6

6. การรักษาและบำบัดแบบองค์รวม
6.1 การตรวจวินิจฉัยและการบำบัดธาตุเจ้าเรือน
6.2 การประคบและการอบสมุนไพร
6.3 การออกกำลังกายท่าพื้นฐานฤษีดัดตน 15 ท่า

youtube

youtube

youtube

youtube

7

6. การรักษาและบำบัดแบบองค์รวม (ต่อ)

6.4 การประยุกต์คัมภีร์แพทย์แผนไทยเพื่อดูแลสุขภาพ

8

6. การรักษาและบำบัดแบบองค์รวม (ต่อ)

 • 6.6.1 ท่าพื้นฐานขาด้านใน / ด้านนอก  
 • 6.6.2 ท่าพื้นฐานมือ       
 • 6.6.3 ท่าพื้นฐานหลัง (ท่านอน)
 • 6.6.4 ท่าพื้นฐานมือท่านั่งด้านใน

youtube

9

6. การรักษาและบำบัดแบบองค์รวม (ต่อ)

 • 6.6.5 ท่าพื้นฐานมือท่านั่งด้านนอก
 • 6.6.6 ท่าพื้นฐานไหล่                  
 • 6.6.7 ท่าพื้นฐานโค้งคอ
 • 6.6.8 ท่ากดจุดที่คอ

youtube

10

7. การแพทย์แผนไทยกับการประยุกต์ใช้ทางการพยาบาล (นำเสนอโดยนักศึกษา)

11

ทบทวนการนวดราชสำนัก

12

6. การรักษาและบำบัดแบบองค์รวม (ต่อ)
6.5 การจัดความสมดุลของร่างกาย

youtube

13

เสนอผลงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร

14

สอบปลายภาค

15 

สอบ การนวดแบบราชสำนัก