Skip to content

olearning.siam.edu

191-203 โครงสร้างและอัลกอริธึม Print E-mail
(Read : 2370 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  : อาจารย์บรรพต เที่ยงคำ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1
 • ทบทวนเนื้อหาโปรแกรมภาษาซี
 • การเขียนโปรแกรมย่อยโดยใช้ภาษาซี

alt

alt

alt

2
 • ความหมายและความสาคัญของโครงสร้างข้อมูล
 • ชนิดของการแทนที่ข้อมูลในหน่วยความจา
 • การเขียนและวัดประสิทธิภาพของ Algorithm
 • โครงสร้างข้อมูล List
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซีเพิ่ม-ลบข้อมูลในโครงสร้างข้อมูล List

alt

alt

alt 

3
 • โครงสร้างข้อมูล Linked-List
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซีเพิ่ม-ลบข้อมูลในโครงสร้างข้อมูล Linked-List

alt

alt

alt 

โครงสร้างข้อมูล Linked-List

youtube

4
 • โครงสร้างข้อมูล Doubly Linked-List
 • โครงสร้างข้อมูล Circular Linked-List
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซีเพิ่ม-ลบข้อมูลในโครงสร้างข้อมูล Doubly Linked-List

alt

alt

 alt

 
 • โครงสร้างข้อมูล Doubly Linked-List

 youtube

5
 • โครงสร้างข้อมูล Stack
 • โครงสร้างข้อมูล Linked-Stack
 • การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูล Stack
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซีเพิ่ม-ลบข้อมูลในโครงสร้างข้อมูล Stack
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซีเพิ่ม-ลบข้อมูลในโครงสร้างข้อมูล Linked-Stack

alt 

alt 

alt 

โครงสร้างข้อมูล Stack

youtube

6
 • โครงสร้างข้อมูล Queue
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซีเพิ่ม-ลบข้อมูลในโครงสร้างข้อมูล Queue
 • โครงสร้างข้อมูล Circular Queue
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซีเพิ่ม-ลบข้อมูลในโครงสร้างข้อมูล Circular Queue

alt

alt 

alt 

โครงสร้างข้อมูล Queue

youtube

7

 สอบกลางภาค

8
 • โครงสร้างข้อมูล Linked-Queue
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซีเพิ่ม-ลบข้อมูลในโครงสร้างข้อมูล Linked-Queue

alt

alt

 alt
9
 • โครงสร้างข้อมูล Tree
 • โครงสร้างข้อมูล Binary Tree

alt

alt 

 alt

 โครงสร้างข้อมูล Tree

 • youtube
10
 • โครงสร้างข้อมูล Binary Search Tree

alt

 alt

 alt

11
 • อัลกอริทึมของฮัฟฟ์แมน (The Huffman Algorithm)

alt

 alt

alt 

12
 • โครงสร้างข้อมูล Graph
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซีหา Matrix แสดงจำนวน Path และ Minimal Path Matrix

alt

alt

 alt

13
 • การเรียงลำดับข้อมูลแบบ Insertion Sort
 • การเรียงลำดับข้อมูลแบบ Selection Sort
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซีเรียงลำดับข้อมูลแบบ Insertion Sort
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซีเรียงลำดับข้อมูลแบบ Selection Sort

alt

 alt

 alt

14
 • การเรียงลำดับข้อมูลแบบ Bubble Sort
 • การเรียงลำดับข้อมูลแบบ Quick Sort

alt

alt

alt 

15  
 • การค้นหาข้อมูลแบบ Sequential Search
 • การค้นหาข้อมูลแบบ Index Sequential Search

alt

alt 

alt