Skip to content

olearning.siam.edu

191-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 Print E-mail
(Read : 2446 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์นิวัฒน์ เตชะเกียรตินันท์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

หลักการแก้ไขและออกแบบโปรแกรม

 

2

ความรู้พื้นฐานภาษา C#

 

 

 

 

3

การเขียนผังงานเบื้องต้น (Flowchart)

 

 

 

 

4

การสร้าง Console Application

 

 

 

5

การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือก

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15