Skip to content

olearning.siam.edu

137-202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Print E-mail
(Read : 4861 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน  : ผศ.สุโกศล วโนทยาพิทักษ์  , อาจารย์ประกายรัตน์ สุวรรณ , อาจารย์เจษฎาภรณ์ ยุทธนวิบูลย์ชัย


สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

alt

alt

alt

 

2

ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล

 alt

 alt

 alt

 

 

3

บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ

alt 

 alt

 alt

 

 

4

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

 alt

 alt

 alt

5

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง

alt

 alt

alt

6

ปัญญาประดิษฐ์ระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

alt

 alt

 alt

 

 

7

 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ

alt

alt 

 alt

 

 

8 สอบกลางภาค9

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

 alt

alt

 alt

 

10

เทคโนโลยีและการจัดการความรู้

alt

alt 

alt 

    

 

11

จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

 alt

 alt

alt 

 

12

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

 alt

alt 

 alt

 

13

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management)

alt

 alt

 alt

 

14

ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Information System)

 alt

 alt

 alt

 

 

 

15

ระบบสารสนเทศทางการเงินและการบัญชี

alt

 alt

 alt