Skip to content

olearning.siam.edu

121-102 คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาและการทำงาน PowerPoint 2010 Print E-mail
(Read : 11227 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์พิชญากร เลค

อาจารย์ผู้สอน : ผ.ศ. ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล  , อาจารย์พิชญากร เลค  ,อาจารย์นิตยา เกิดแย้ม  ,อาจารย์มนฤดี มิตรเจริญถาวร  ,อาจารย์นิวัฒน์ เตชะเกียรตินันท์  , อาจารย์ดุษฎี สีวังคำ  , อาจารย์สุเทพ ทัพธวัช  ,อาจารย์วีนา โชติช่วง  ,อาจารย์อัญชุลี ไชยรินทร์  ,อาจารย์เอก บำรุงศรี  ,อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ  ,อาจารย์สายสุณี พยัคฆาภิบาล ,อาจารย์อรอนงค์ หลิมเจริญ ,อาจารย์ฌลานันท์ แสงศิลา

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

การจัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์

alt

alt

alt

2

ระบบสารสนเทศ

alt

 alt

 alt

 

3

จริยธรรมและความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

alt 

alt 

 alt

 

4

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

alt

alt 

 alt

5

อาชีพทางประกาศนียบัตรคอมพิวเตอร์

alt 

 alt

 alt

6

Algorithm และผังงาน

 alt

 alt

alt 

 
7

 สอบกลางภาค

 

 

 

 

 

8 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่และผลกระทบที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

alt

alt

9

แนะนำเนื้อหาการเรียนในภาคทฤษฎีที่เรียนในสัปดาห์หลังสอบกลางภาค

 alt

 alt

 

 

 

 

10

ใบงานที่ 1 MS PowerPoint 2010

 alt

alt 

 

11

ใบงานที่ 2 MS PowerPoint 2010

alt 

 alt

 

12

ใบงานที่ 3 MS PowerPoint 2010

 alt

alt 

 

13

ใบงานที่ 4 MS PowerPoint 2010

 alt

 alt

 

 

 

14

ใบงานที่ 5 MS PowerPoint 2010

 alt

 alt

 

 

 

 

15 ใบงานที่ 6 MS PowerPoint 2010

 alt

 alt