Skip to content

olearning.siam.edu

121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 Print E-mail
(Read : 3433 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์มนฤดี มิตรเจริญถาวร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :  อาจารย์พิชญากร  เลค

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

alt

alt

alt

2

อินเทอร์เน็ต

alt

 alt

 alt

3

การสืบค้นข้อมูลและการใช้งาน Social Network Services (SNS)

 alt

 alt

alt 

4

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

 alt

alt 

 alt

5

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

alt

 alt

 alt

6

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

alt

 alt

 alt

7

 สอบกลางภาค

 

 

 

 

 

8 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

alt

alt

 alt
9

แนะนำเนื้อหาการเรียนในภาคทฤษฎีที่เรียนในสัปดาห์หลังสอบกลางภาค

alt

 alt

 

 

 

 

10

ใบงานที่ 1 Adobe Photoscape

alt

 alt

 alt

11

ใบงานที่ 3 Adobe Dreamweaver

alt

 alt

 

12

ใบงานที่ 3 Adobe Dreamweaver

 alt

 alt

 

 

 

 

13

ใบงานที่ 4 Adobe Dreamweaver

 alt

 alt

 

 

 

14

ใบงานที่ 5 Adobe Dreamweaver

 alt

 alt

 

 

 

 

15 ใบงานที่ 6 Adobe Dreamweaver

 alt

 alt