Skip to content

olearning.siam.edu

130-207 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ Print E-mail
(Read : 17137 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  : อาจารย์ประกายรัตน์ สุวรรณ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

สถิติกับงานวิจัยทางธุรกิจ
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
-ความหมายของสถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
-ความสำคัญของการนำสถิติมาใช้ประโยชน์ในงานวิจัยทางธุรกิจ
-จริยธรรมของการทำวิจัย
-ตัวอย่างงานวิจัยทางธุรกิจ
ตัวอย่างโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
-ตัวอย่างโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
-การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น

alt

alt

alt

 Introduction to Statistics for the Social Sciences – Overview

youtube

2

สถิติกับงานวิจัยทางธุรกิจ (ต่อ)
ข้อมูลและตัวแปร
-ข้อมูล
-ตัวแปร
-การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

 alt

 alt

 alt

 

 youtube

 

3

สถิติกับงานวิจัยทางธุรกิจ (ต่อ)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
-ความหมาย
-ข้อดีของการสุ่มตัวอย่าง
-วิธีการสุ่มตัวอย่าง

alt

alt 

alt

 youtube

4

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
การวิเคราะห์แบบสอบถาม
-การเก็บรวบรวมข้อมูล
-การสร้างรหัสสำหรับข้อมูล
-การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้
-ความตรง

 alt

alt 

alt

 youtube
5

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (ต่อ)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น
-การแจกแจงความถี่
-การวัดค่ากลางของข้อมูล
-การวัดการกระจาย
-การวัดลักษณะของเส้นโค้ง

 alt

 alt

 alt

 youtube
6

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (ต่อ)
การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
-ข้อความ
-ตาราง
-แผนภูมิ
สอบย่อยครั้งที่ 1 เกี่ยวกับการสร้างแฟ้มข้อมูล การลงรหัสข้อมูล และการวิเคราะห์สถิติ
เบื้องต้น

alt 

 alt

alt

 youtube
7

การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน
-การประมาณค่า
-การทดสอบสมมติฐาน
-สถิติทดสอบ

alt

alt 

alt

  youtube

8 สอบกลางภาค9

การทดสอบค่าเฉลี่ย
-One-Sample T Test
-Independent-Sample T Test
-Paired-Sample T Test

การวิเคราะห์ความแปรปรวน
-One-Way ANOVA

 alt

alt 

alt

  youtube

10

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย
-การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
-แผนภาพการกระจาย
-การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
-การพยากรณ์
สอบย่อยครั้งที่ 2 เกี่ยวกับการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน

alt

 alt

alt

 youtube
11

 ดูงาน/สัมมนา เกี่ยวกับการวิจัย

alt

 alt

alt

 

 youtube
12

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (QUANTITATIVE ANALYSIS)
-ความเป็นมาของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
-การนำการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในธุรกิจ
-แบบจำลองในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
-แบบจำลองการโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming)
-การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับ

-การโปรแกรมเชิงเส้นเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

alt 

 alt

alt

  youtube

 

13

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
-ลักษณะของความผันแปร

-การวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์
-ความหมายของข้อมูลในแผนภูมิควบคุม
-ชนิดของแผนภูมิควบคุม
-ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิควบคุม
o แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ย

o แผนภูมิควบคุมค่าพิสัย

alt

 alt

alt

 

 youtube

 

14

การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (TIME SERIES ANALYSIS)
-ความหมายของอนุกรมเวลา

ส่วนประกอบของอนุกรมเวลา
-รูปแบบของอนุกรมเวลา
-เทคนิคการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา
-ความแม่นยำของการพยากรณ์ (Accuracy)
-วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
-วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก

alt 

 alt

alt 

  youtube

 

15

สอบย่อยครั้งที่ 3 เกี่ยวกับ สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การ ควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

-รายงานหน้าห้อง

alt 

 alt

 alt