Skip to content

olearning.siam.edu

191-403 สหกิจศึกษา Print E-mail
(Read : 1695 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1


แนวทางปฏิบัติขั้นตอนและกฎระเบียบสหกิจศึกษา


 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15