Skip to content

olearning.siam.edu

191-405 การติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (Computer Setup and Maintenance) Print E-mail
(Read : 4465 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อานนท์ ครุฑธานุช

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและการประมวลผล

 

2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์      
3 BIOS (Basic Input Output System) เบื้องต้น      
4 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1      
5

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2

     
6 การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์
     

7 การเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์      
8 สอบกลางภาค9 การใช้งาน Microsoft Virtual PC      
10 DOS Command Line
     
11 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ (windows 7)
       
12 การจัดการพื้นที่ให้กับ Hard Disk
       
13 การควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล (VNC)
       
14 การควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Team Viewer)        
15 การสำเนา Hard Disk
       
16 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องพีซี