Skip to content

olearning.siam.edu

191-401 สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ Print E-mail
(Read : 1936 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 

แบบทดสอบ

 

 

 

1

- ชี้แจงรายละเอียดรายวิชา
- ชี้แจงข้อตกลง และข้อปฏิบัติต่างๆ
- การนาเสนอหัวข้อจัดสัมมนาเทคโนโลยีที่สนใจ
- การค้นคว้าข้อมูลและการส่งความคืบหน้า
- การจัดเตรียมเอกสาร และการนาเสนอผลงาน
- การจัดทาแฟ้มสะสมงาน
 
 

youtube

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15