Skip to content

olearning.siam.edu

100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Print E-mail
(Read : 4388 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน

- ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์
- ความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์
- มูลฐานที่ทำให้เกิดวิชาเศรษฐศาสตร์
- ปัจจัยการผลิตทางเศรษฐศาสตร์
- ผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์
- ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (The Basic Economic Problems)
- แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
- ประเภทของระบบเศรษฐกิจ (Type of Economic System)
- ระดับของการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์
- ต้นทุนค่าเสียโอกาส

 

 

2

 อุปสงค์ อุปทาน และการกำหนดขึ้นเป็นดุลยภาพตลาด
- ความหมายของอุปสงค์
- อุปสงค์ต่อราคา
- อุปสงค์ต่อรายได้
- อุปสงค์ต่อราคาสินค้าชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ความหมายของอุปทาน
- การกำหนดขึ้นเป็นดุลยภาพตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 การผลิตและต้นทุนการผลิต
- คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
- วิเคราะห์การผลิตในระยะสั้น
- กฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่ม
- แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์
- วิเคราะห์ต้นทุนจากการผลิตในระยะสั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคา
- ประเภทของตลาด
- การกำหนดราคาในตลาด แข่งขันสมบูรณ์
- กำไรในตลาดแข่งขันสมบูรณ์
- ตลาดผูกขาด
- การกำหนดราคาในตลาด ผูกขาด
- กำไรในตลาดผูกขาด
- ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
- การกำหนดราคาในตลาด ผู้ขายน้อยราย
- กำไรในตลาดผู้ขาย น้อยราย

 

 

 

 

 

5

 รายได้ประชาชาติ
- องค์ประกอบของ GDP
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของเอกชน
- รายจ่ายเพื่อการลงทุน
- รายจ่ายของภาครัฐบาล
- รายจ่ายจากการส่งออกสุทธิ
- ความสำคัญของ GDP

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 นโยบายการเงิน
- ความหมายของเงิน
- เครื่องมือของนโยบาย  การเงิน
- การดำเนินนโยบาย การเงินของธนาคารแห่ง ประเทศไทย
- ประสิทธิภาพของนโยบายการเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 นโยบายการคลัง
- บทบาทหน้าที่ของนโยบายการคลัง
- ประเภทของนโยบาย  การคลัง
- เครื่องมือนโยบายการคลัง
- ภาษีอากร
- รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร
- หนี้สาธารณะ

 

 

 

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

 ความหมาย แนวคิด หลักปรัชญาฯ บทบาทและความสำคัญหลักเศรษฐกิจพอเพียง

-ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
-แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-แนวทางปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-บทบาทและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-การเชิดชูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

youtube

 

youtube

 

10

 เศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจำวัน

- เศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีชีวิตไทย
- เศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ไขปัญหาความยากจน
- การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
- กรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ลักษณะของการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
- หลักคุณธรรม 8 ประการ
- ผลของการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
- การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
- ความสำเร็จของการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

youtube

youtube

youtube

 

11

 เศรษฐกิจพอเพียงกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

-ปัญหาด้านจริยธรรม วัฒนธรรมและสังคมของประเทศไทย
-ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

youtube

12

 เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ของ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-โครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริ
-ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรกรรม

-ความเป็นมาของเกษตรทฤษฎีใหม่
-หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่
-ขั้นตอนเกษตรทฤษฎีใหม่ใหม่
-ประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

youtube

 youtube

youtube

 

14

 เศรษฐกิจพอเพียงกับภาคธุรกิจ

-หลักการทำธุรกิจ
- แบบเศรษฐศาสตร์
- แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
-การดำเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-แนวคิดบรรษัทภิบาล
- ความหมายของหลักบรรษัทภิบาล
- หลักการพื้นฐานของการบริหารงานแบบบรรษัทภิบาล
- ผลของการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล
-กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
-แนวทางปฏิบัติ 10 ประการแห่งองค์กรธุรกิจแบบพอเพียง
-การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงจากตัวอย่างธุรกิจต้นแบบเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 

 

 

 

 

 

 

youtube

 

youtube

 

15

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาชาติ

-การพัฒนาการศึกษา
-ความหมายของการศึกษา
-ความสำคัญของการศึกษา
-วิวัฒนาการของการศึกษาไทย
- ปัญหาทางการศึกษาของประเทศไทย
- กรณีศึกษาปัญหาทางด้านการศึกษา 
- แนวทางแก้ปัญหา
-ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10