Skip to content

olearning.siam.edu

100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน Print E-mail
(Read : 2401 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ
 

1

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา
- ความหมายของวิชาจิตวิทยา
- ประโยชน์ของการศึกษาจิตวิทยา
- แนวคิดสำคัญของนักจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ
- การประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา

 

youtube

2

 ความแตกต่างระหว่างบุคคล
- ลักษณะของความแตกต่างระหว่างบุคคล
- อิทธิพลของพันธุกรรม
- อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
- ความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

  

youtube

3

 บุคลิกภาพ
- ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ
- ทฤษฏีบุคลิกภาพ
- การประเมินบุคลิกภาพ
- การรู้จักบุคลิกภาพของตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

youtube

 

4

 การเข้าใจตนเองและผู้อื่น
- การรับรู้ตนเอง
- การรับรู้บุคคลอื่น
- การรับรู้ทางสังคม

 

 

 

 

 

 

 

youtube

 youtube

5

 การเรียนรู้พฤติกรรม
- ความหมายของการเรียนรู้
- รูปแบบของการเรียนรู้
- องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้

 

 

 

 

youtube

youtube

youtube

6

 พัฒนาการของมนุษย์
- พัฒนาการด้านร่างกาย
- พัฒนาการจิตใจ
- พัฒนาการทางอารมณ์
- พัฒนาการทางสังคม

 

 

 

 

 

 

youtube

7

 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ทัศนะชีวิต
- บทบาทชีวิต
- เกมทางจิตวิทยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 youtube

 

8 สอบกลางภาค


 

 

 

9

 การเห็นคุณค่าในตนเอง
- ความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
- ลักษณะของผู้แพ้
- ลักษณะของผู้ชนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 youtube

 youtube 

10

 แรงจูงใจในการทำงาน
- ความหมายและความสำคัญของแรงจูงใจ
- ทฤษฎีการจูงใจ
- เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
- การตั้งเป้าหมายในชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

 

youtube

11

 ความฉลาดทางอารมณ์
- ความหมายและความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์
- ลักษณะของผู้มีความฉลาดทางอารมณ์
- แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

youtube

youtube

12

 ความเครียดและการจัดการกับความเครียด
- ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด
- ผลของความเครียด
- แนวทางการจัดการกับความเครียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

youtube

 

13

 สุขภาพจิตและการปรับตัว
- ความหมายของสุขภาพจิตและการปรับตัว
- ลักษณะของบุคคลที่มีสุขภาพจิตดีและผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิต
- ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

youtube

14

 การปรับตัวที่ผิดปกติ
- ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย
- กลไกการป้องกันตนเอง
- การจัดการกับความขัดแย้งทางจิต
- แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัว

 

   

 

 

 youtube

15
สุขภาพจิตครอบครัว

 

 

 

  

 

youtube