Skip to content

olearning.siam.edu

129 – 101 พลศึกษาและนันทนาการ Print E-mail
(Read : 1821 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

 การเลือกเสื้อผ้าสำหรับการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

  • แนะนำเค้าโครงรายวิชา 
  • ระเบียบการแต่งกาย เวลาเรียน
  • การใช้สถานที่ การวัดและการประเมินผล
  • หลักการเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม กับการออกกำลังกาย

 

alt

alt

alt

youtube

2

 สุขภาพกับชีวิตประจำวัน

  • สุขภาพกับชีวิตประจำวัน
  • ประวัติของกีฬาและกฎและกติกาของกีฬา
  • การอบอุ่นร่างกาย

 

 

 

 

3

 การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
      การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

  • สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
  • ทักษะการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค

 


9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15