Skip to content

olearning.siam.edu

116-203 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Print E-mail
(Read : 3134 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

 แนะนำกระบวนการเรียนการสอน
 เกริ่นนำเนื้อหาในรายวิชา: ความหมาย
 ความสำคัญ และลักษณะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

youtube

2

 • วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว
 • คำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 • องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยว
   - ทรัพยากรการท่องเที่ยว
   - นักท่องเที่ยว
   - ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

3

 • รูปแบบของการท่องเที่ยว
 • ทรัพยากรการท่องเที่ยว
   - ความหมาย
   - ประเภท
   - องค์ประกอบ

 

 

 

 

 

4

 องค์ประกอบสนับสนุนของการท่องเที่ยว

 

 

 

5

 • ระเบียบ ข้อบังคับทางกฏหมายทีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
 • การท่องเที่ยวโลกและมาตรฐานการท่องเที่ยวสากล

 

 

 

6

 • บทบาทหน้าที่และความสำคัญขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

   ต่อการท่องที่ยว

 

 

 

7

  สอบกลางภาค

 

 

 

 

 

8

  การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 9

 • ผลกระทบของการท่องเที่ยว
   - ด้านเศรษฐกิจ
   - ด้านสังคมและวัฒนธรรม
   - ด้านสิ่งแวดล้อม
 • มาตรการป้องกันแก้ไข

 

 

 

 

 

 

10

 ปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยว

 

 

 

11

 • การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 - บทบาทของภาครัฐบาล
 - บทบาทของภาคเอกชน
 - แผนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

 

 

 

12

 หน่วยงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

13

 • เอกสารประกอบการท่องเที่ยว
   - visa
   - passport

 

 

 

 

 

14

  ายงานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย ๑

 

 

 

 

 

 

15   • รายงานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย ๒
  • ประมวลความรู้และตอบข้อซักถาม
     เกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชาทั้งหมด