Skip to content

olearning.siam.edu

116-423 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว Print E-mail
(Read : 10646 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ
 

 

 

1

 • แนะนำรายวิชา / เกณฑ์การประเมินผล /
    ข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการเรียน
 • เกริ่นนำเนื้อหาในรายวิชา
 • Pre-test

 

youtube

2

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว

 

  

 

 

 

3

 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

  

    

 

 

4

 ธรณีสัณฐานกับการกำเนิดแหล่งท่องเที่ยว

  

   

    

5

  ธรณีสัณฐานกับการกำเนิดแหล่งท่องเที่ยว

 

 

 

6

  ภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในประเทศไทย

 

 

 

7

  ภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในประเทศไทย

 

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

  มัคคุเทศก์กับภูมิศาตร์การท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

10

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 

 

 

11

  มรดกโลก อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำ

 

 

 

12

  ปัญหาทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

13

  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวโลก

 

 

 

 

 

14

  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวโลก

 

 

 

 

 

 

15 

  

ส่งProject การสำรวจการกำเนิดแหล่ง
  ท่องเที่ยวพร้อมนำเสนอ

 

 

 

 

16 - 17

  สอบปลายภาค