Skip to content

olearning.siam.edu

116-443_ประชาสัมพันธ์การโรงแรมและการท่องเที่ยว Print E-mail
(Read : 3970 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ
 

1

  - แนะนำกระบวนการเรียนการสอน
  - วัดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หลักประชาสัมพันธ์
  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
    และคุณสมบัตินักประชาสัมพันธ์

 

youtube

2

  การวางแผนงานประชาสัมพันธ์

 

 

 

3

  สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และการเขียนลง
  สื่อสิ่งพิมพ์ได้แก่ ข่าวแจก ภาพข่าว บท
  สัมภาษณ์บทความ และสารคดี ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

4

  การจัดกิจกรรมพิเศษในการ
  ประชาสัมพันธ์ เช่น Grand Opening,
  Road show, Presenter, ect.

 

 

 

5

  ปฏิบัติงานจริง เผยแพร่งานประชาสัมพันธ์
  ร้าน H&T ภายในมหาวิทยาลัยสยาม

 

 

 

 

6

  สื่อสารมวลชนและสื่อมวลชนสัมพันธ์

 

 

 

 

7

  การประเมินผลการประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค 

 

9

  นักประชาสัมพันธ์กับการพูดเพื่อประชาสัมพันธ์

 

 

 

  

10

  การจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์

 

 

 

11

  การจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์(ต่อ)

 

 

 

12

  ชุมชนสัมพันธ์ รัฐบาลสัมพันธ์

 

 

 

  

13

  การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์

 

 

 

 

14

  การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

 

 

 

  

 15

  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
  การบริหารภาวะวิกฤต และสร้าง
  ภาพลักษณ์ใหม่หลังภาวะวิกฤต

 

 

 

 

  

 

 16

  ทบทวนบทเรียนก่อนสอบ

 

 

 

  

 17 - 18

  สอบปลายภาค