Skip to content

olearning.siam.edu

116 - 271 ภาษาฝรั่งเศส 1 Print E-mail
(Read : 2817 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

 

1

  แนะนำเนื้อหารายวิชา เค้าโครงการเรียนการสอน การวัดผล  ตำรา

  หลักพจนานุกรม  และการใช้ CD-ROM

 

 

2

 • แนะนำประเทศฝรั่งเศส และสิ่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
 • การออกเสียงพยัญชนะในภาษาฝรั่งเศส
 • สัญลักษณ์ของภาษาฝรั่งเศส [è é ê ï ç]

 

 

 youtube

3

 • การออกเสียงสระในภาษาฝรั่งเศส
 • คำสรรพนามที่เป็นประธาน
 • วัน / เดือน / ตัวเลข 1-10
   การทักทาย / แนะนำตนเอง / การกล่าวอำลา

 

 

 

 

 

4

 • เพศและพจน์ของคำนามและคำคุณศัพท์ที่บอกสัญชาติและอาชีพ

 

 

 

5

 • คำนำหน้านาม
 • ตัวเลข 11-100
  การถาม-ตอบข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ อายุ อาชีพ ที่อยู่ สัญชาติ) ครอบครัว

 

 

 

6

 • ตัวเลขตั้งแต่ 101 เป็นต้นไป
 • การทำประโยคปฏิเสธ
 • การทำประโยคคำถาม(est-ce que…?)และการตอบคำถาม oui  si non
 • คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ  ส่วนต่างๆของร่างกาย

 

 

 

7

  สอบกลางภาค

 

 

 

 

 

8

 • การกระจายคำกริยาในกาลปัจจุบัน กลุ่มที่ 1
 • คำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะและสี
   เครื่องนุ่งห่มและการแต่งกาย
   การขอบคุณและการตอบรับ9

 • การบอกเวลา
 • คำนำหน้านามที่ย้ำเน้น
   อาหารการกิน
   ส่วนต่างๆของบ้าน / งานบ้าน
   การขอโทษและการตอบรับ

 

 

 

 

 

 

10

 • การกระจายคำกริยาในกาลปัจจุบัน กลุ่มที่ 2
   งานอดิเรก
   ดินฟ้าอากาศ/ฤดูกาล
   การแสดงความยินดี

 

 

 

11

 • การกระจายคำกริยาในกาลปัจจุบัน กลุ่มที่ 3
 • คำบุพบท
   การซื้อของในร้านค้า
   การอวยพรในโอกาสต่างๆ

 

 

 

12

 • คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรม
    การเชิญ/การตอบรับ/การปฏิเสธคำเชิญ

 

 

 

 

 

 

13

 • การกระจายคำกริยา pronominal
 • การทำประโยคคำสั่ง

 

 

 

 

 

14

 • สรุปไวยากรณ์

 

 

 

 

 

 

15

 • สรุปคำศัพท์ และสำนวนการใช้ภาษา

 

 

 

 16

 • เฉลยแบบฝึกหัด และสรุปเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมดเพื่อเตรียมสอบ