Skip to content

olearning.siam.edu

160-206 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด Print E-mail
(Read : 3630 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ณัฎฐวี ดีมา

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

 • ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
 • ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
 • ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
 • ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ

youtube

2

ความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม

 • ความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
 • ความผิดเกี่ยวกับความเท็จ
 • ความผิดเกี่ยวกับการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน

 

 

 

 

3

ความผิดเกี่ยวกับศาสนา

 • การกระทำ เหยียดหยามศาสนา
 • การก่อให้เกิดความวุ่นวายในที่ประชุมศาสนิกชน
 • แต่งกายหรือใช้เครื่องหมายในศาสนาโดยมิชอบ
 • ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
 • อั้งยี่ ซ่องโจร
 • จัดหาที่พำนัก ที่ซ่อนเร้นหรือที่ประชุมแก่ผู้กระทำผิด
 • มั่วสุมทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

 

 

 

 

4

ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน

 • ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น
 • ความผิดฐานกระทำให้เกิดเพลิงไหม้
 • ความผิดฐานกระทำให้เกิดระเบิด
 • ความผิดฐานกระทำให้เกิดระเบิด
 • การกระทำให้เกิดความขัดข้องในกิจการสาธารณูปโภค
 • ความผิดเกี่ยวกับการ
 • ปลอมปนหรือเจือของมีพิษในอาหาร

 

 

 

5

ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงความผิดเกี่ยวกับเงินตรา

 • ปลอมเงินตรา แปลงเงินตราเลียนเงินตรา ความผิด เ กี่ยวกับดวงตราแสตมป์ ตั๋ว
  ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
 • ปลอมเอกสาร ทำหรือรับรองเอกสารเท็จ

 

 

 

6

ความผิดเกี่ยวกับการค้า

 • ความผิดเกี่ยวกับเครื่องชั่ง เครื่องตวงเครื่องวัดที่ผิดอัตรา
 • ความผิดเกี่ยวกับการขายของ โดยหลอกลวง
 • ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้า
 • การนำเข้า/จำหน่ายสินค้าที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการค้า

 

 

 

7-8

ความผิดเกี่ยวกับเพศ

 • ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา
 • กระทำอนาจาร เป็นธุระจัดหาเพื่อสนองความใคร่
 • ดำรงชีพจากรายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณี
 • ค้าหรือทำให้แพร่หลายซึ่งวัตถุหรือสิ่งลามก

 

 

 

 

9

ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

 • ความผิดฐานฆ่า (เจตนา ไม่เจตนา ประมาท)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในความผิดฐานฆ่า
 • ความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
 • ความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้รับอันตรายสาหัส

 

 

 

 

10

ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย (ต่อ)

 • การเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
 • การเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
 • ความผิดฐานทำให้แท้งลูก
 • ความผิดฐานทำให้ตนเองแท้งลูก
 • ความผิดฐานยอมให้คนอื่นทำให้ตนเองแท้งลูก
 • ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา

 

 

 

 

11

ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงความผิดต่อเสรีภาพ

 • ข่มขืนใจผู้อื่นให้กลัวอันตราย
 • หน่วงเหนี่ยวกักขัง
 • เรียกค่าไถ่
 • พรากเด็กหรือผู้เยาว์
 • ข่มขืนใจผู้อื่นให้กลัวอันตราย
 • ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
 • ความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่น

 

 

 

12

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

 • ความผิดฐานลักทรัพย์
 • ลักทรัพย์ ลักทรัพย์โดยมีเหตุฉกรรจ์
 • ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์

 

 

 

13

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ต่อ)

 • ความผิดฐานชิงทรัพย์
 • ความผิดฐานปล้นทรัพย์
 • ความผิดฐานกรรโชก
 • ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์

 

 

 

 

 

 

14

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ต่อ)

 • ความผิดฐานฉ้อโกง
 • ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้
 • ความผิดฐานยักยอก
 • ยักยอกทรัพย์ที่ผู้อื่นส่งมอบเพราะสำคัญผิดหรือทรัพย์สินหาย

 

 

 

 

15

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ต่อ)

 • ความผิดฐานรับของโจร
 • ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
 • ความผิดฐานบุกรุก

 

 

 

 

16 

ความผิดลหุโทษ

 • บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
 • เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผิดลหุโทษกับความผิดอาญาทั่วไป
 • ความผิดลหุโทษ

 

 

 

 

17  สอบปลายภาค