Skip to content

olearning.siam.edu

160-489 การว่าความและศาลจำลอง Print E-mail
(Read : 12264 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ธนเสฏฐ์ อ่อนละเอียด

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1-2
 • หลักวิชาว่าความและ ศาลจำลอง
 • ประวัติและความเป็นมาของทนายความ
 • ข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ
 • การเตรียมการก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

youtube

3-4 
 •  การเขียนคำฟ้องคดีแพ่ง
 • การเขียนคำฟ้องคดีอาญา

 

 

 

 

5-6

การเขียนคำให้การ
1) คดีแพ่ง
2) คดีอาญา

 

 

 

 

7-8
 • การยื่นคำคู่ความต่อศาลและการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นและศาลชำนัญพิเศษ
 • การเขียน
   คำร้อง
   คำขอ
   คำแถลงคำคู่ความต่างๆ

 

 

9-10

การให้คำปรึกษาคดีการเขียนเอกสารทางกฎหมาย
1) คำบอกกล่าว (Notice)
2) การทำและเขียนสัญญาทางกฎหมายประเภทต่างๆที่สำคัญ
3) พินัยกรรม

 

 

11

การถามพยาน
1.การซักถาม
2.การถามค้าน
3.การถามติง

 

12-14

ฝึกภาคปฏิบัติในรูปศาลจำลอง

 

 

 

 

15-16

สาธิตศาลจำลองร่วมกับนักศึกษา