Skip to content

olearning.siam.edu

160-479 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเบื้องต้น Print E-mail
(Read : 4778 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์วสันต์ชัย วัฒนวงศ์วิสุทธิ์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

ศึกษาศัพท์ภาษาอังกฤษ และสำนักงาน กฎหมายภาษาอังกฤษ บางลักษณะ เพื่อปูพนื้ ฐานก่อนเรียน

youtube

2

ศึกษาวิธีการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทโดยศึกษาคำศัพท์และสำนวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

3

ศึกษารูปแบบการจัดตั้งองค์กรธุรกิจเพื่อการลงทุน แก่ชาวต่างชาติ เช่น ศึกษาหุ้นส่วน
บริษัท เป็นสำนวนกฎหมายภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

4

ศึกษากฎหมายลักษณะ จำนองและซื้อขาย ศึกษาคำศัพท์และสำนวนกฎหมายภาษาอังกฤษเกี่ยวข้องกับจำนอง และซื้อขาย

 

 

 

5

ศึกษากฎหมายลักษณะ เช่าซื้อโดยศึกษา คำศัพท์ที่เกี่ยวกับข้อและสำนวนกฎหมาย
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเช่าซื้อ

 

 

 

6

ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า และการส่งออกสินค้า(Import and Export) รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ(International trade) ศึกษาคำศัพท์และ
สำนวนกฎหมายต่างๆ ของ INCO TERMS เช่น CIF FOB Customs Act etc

 

 

 

7

ศึกษากฎหมายลักษณะ ค้ำประกัน โดยศึกษาคำศัพท์และสำนวนกฎหมาย ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับการค้ำประกัน

 

 

 

 

 8

ศึกษากฎหมายลักษณะประกันโดยศึกษา คำศัพท์และสำนวนกฎหมาย ภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันกฎหมาย ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย รวมถึงการประกันชีวิต

 

 

 

 

9

ศึกษากฎหมายลักษณะละเมิด โดยศึกษา คำศัพท์และสำนวนกฎหมายภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับละเมิดตาม ป.พ.พ.

 

 

 

 

10

ศึกษากฎหมายลักษณะ แรงงาน โดยศึกษา คำศัพท์และสำนวนกฎหมายภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.2541 และพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พศ. 2518

 

 

 

11

ศึกษากฎหมายลักษณะอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยเทียบเคียงกับการอนุญาโต
ดุลาการในต่างประเทศ เช่น ICC และ UNCITRAL

 

 

 

12

ศึกษาหลักกฎหมายอาญาลักษณะทั่วไป และลักษณะเฉพาะบางลักษณะโดยเน้นสำนวนกฎหมายภาษาอังกฤษและคำศัพท์ทางกฎหมายอาญาที่สำคัญ

 

 

 

 

13

ศึกษาหลักกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์
และสิทธิบัตรเป็นภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

14

ศึกษาและฝึกการเขียนรูปประโยค การร่างหนังสือทวงถามและหนังสือมอบอำนาจฉบับภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

15 

สรุปและทบทวน เนื้อหาทั้งหมดที่ได้ศึกษามาตลอดภาคการศึกษา