Skip to content

olearning.siam.edu

160-421 นิติวิทยาศาสตร์ Print E-mail
(Read : 3238 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน 1.ศ.นพ.สมชาย ผลเอี่ยมเอก, 2.รศ.พญ.สมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ, 3.รศ.นพ. วิชัย วงศ์ชนะภัย,
4.อาจารย์นิติกร โปริสวาณิชย์, 5.อาจารย์พีรยุทธ เฟื่องฟุ้ง, 6. อาจารย์วิจารณ์ วชิรวงศากร

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

แนะนำรายวิชา

  • ประวัติวิชานิติเวชศาสตร์
  • การศึกษาวิชาแพทย์

youtube

2

การควบคุมการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการแพทย์ในประเทศไทยโดยรวม

 

 

 

 

3

กฎหมายวิชาชีพด้านสุขภาพ, กฎหมายควบคุมสถานพยาบาล, กฎหมายควบคุมยา

 

 

 

 

4

วิธีการประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรม

 

 

 

5

ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับทางการแพทย์กับความรับผิดชอบทางแพ่งที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

6

ความผิดทางอาญาบางประการที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับทางการแพทย์

 

 

 

7

นิติจิตเวชศาสตร์

 

 

 

 

กามวิตถารกับการกระทำความผิดทางกฎหมาย

 

 

 

 

9

พยานหลักฐาน

  • พยานหลักฐานทางการแพทย์ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ
  • พยานหลักฐานทางการแพทย์ในคดีความผิดฐานทำให้แท้งลูก

 

 

 

 

10

บาดแผลกับกฎหมาย

  • ศึกษาลักษณะบาดแผลต่างๆประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

11-12

ลักษณะพิเศษของบาดแผลที่เกิดจากกระสุนปืนและระเบิด

 

 

 

13

การเกิด การตาย กับกฎหมาย

  • ลักษณะการเกิดและการตายที่ต้องใช้พิจารณาถึงสภาพบุคคลตามกฎหมาย
  • การชันสูตรพลิกศพ

 

 

 

 

14

การชันสูตรพลิกศพ (ต่อ)

  • เหตุตายจากการตายโดยผิดธรรมชาติ
  • การตายโดยยังมิปรากฎเหตุ
  • พฤติการณ์ที่ตาย

 

 

 

 

15

สรุปทบทวนทั่วไป

 

 

 

 

15 สอบปลายภาค