Skip to content

olearning.siam.edu

160-407 นิติปรัชญา Print E-mail
(Read : 4376 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์เอกชัย ไชยนุวัติ 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

แนะนำการศึกษาวิชา

 • ภาพรวมของการศึกษาวิชากฎหมายนิติปรัชญา
 • วิธีการศึกษา
 • วิธีวัดผลการศึกษา

youtube

2

ข้อวามคิดทั่วไป

 • วิวัฒนาการของวิชาความรู้
 • ความคิดกับวิชาการหรือศาสตร์สมัยใหม่
 • ข้อคิดว่าด้วยศาสตร์

 

 

 

 

3

นิติศาสตร์

 • นิติศาสตร์ในแง่แบบแผน
 • นิติศาสร์ในแง่ข้อเท็จจริง
 • นิติศาสตร์ในแง่คุณค่า

 

 

 

 

4

วิชานิติปรัชญญา

 • นิติปรัญญาในแง่นิติปรัชญา
 • นิติปรัชญาในแง่นิติศาสตร์
 • นิติปรัชญญากับวิชาธรรมศาสตร์ ขอบเขตของวิชานิติปรัชญญา

 

 

 

5

แนวคิดสำนักธรรมนิยม

 • ความเบื้องต้น
 • ความเป็นมาและสาระสำคัญของแนวความคิด

 

 

 

6

สำนักความคิดกฎหมายทางสังคมวิทยา

 • ความเบื้องต้น
 • ความสำคัญและความเป็นมาของแนวความคิด
 • ให้นักษาสรุปวิเคราะห์และวิจารณ์

 

 

 

7-8

กฎหมายและศีลธรรม

 • พิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์
 • ให้นักศึกษาสรุปวิเคราะห์และวิจารณ์

 

 

 

 

แนวความคิดสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์

 • ความเป็นมาและสารสำคัญของแนวคิด
 • ทฤษฎีวิวัฒนาการของกฎหมาย
 • ให้นักศึกษาสรุปวิเคราะห์และวิจารณ์

 

 

 

 

10-11

แนวความคิดของสำนักกฎหมายบ้านเมือง  ความเป็นมาและสาระสำคัญของ
แนวความคิด

 • แนวความคิดของ Jean Bodin
 • แนวความคิดของ Thomas Hobbes
 • แนวความคิดของ John Austin แนวความคิดของ Hans Kelsen

 

 

 

 

12

แนวความคิดปรัชญาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้นักศึกษาสรุปวิเคราะห์และวิจารณ์

 

 

 

13

ทฤษฎีกฎหมายสามชั้น

 • ความหมาย
 • การตีความกฎหมาย
 • การนิติบัญญติ

 

 

 

14

ความยุติธรรมและวิชานิติศาสตร์

 • ลักษณะของความยุติธรรม
 • หลักการของวิชานิติศาสตร์
 • ลักษณะของวิชาชีพสำหรับนักกฎหมาย

 

 

 

 

15

ความยุติธรรมละนิติวิธี

 • ความยุติธรรมและการคลี่คลายตัวของความยุติธรรม
 • สิ่งที่ยอมรับนับถือ ( Authority )และการค้นหาการใช้เหตุผลเป็นรากฐาน
  บทบาทของนักกฎหมาย กับเหตุการณ์บ้านเมืองให้นักศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็น

 

 

 

 

16

สรุปเนื้อหาของวิชานี้

 

 

 

 

17 สอบปลายภาค