Skip to content

olearning.siam.edu

160-406 (น.405) กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล Print E-mail
(Read : 2935 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์เบญญา วงศ์สวรรค์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1
  • เค้าโครงการสอน
  • แนวคิดพื้นฐานและขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

youtube

2

แนวคิดและวิธีการเลือกกฎหมายที่มีผลบังคับนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชนที่
มีลักษณะระหว่างประเทศ

 

 

 

 

3

แนวคิดและวิธีการเลือกกฎหมายที่มีผลบังคับนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชนที่
มีลักษณะระหว่างประเทศ

 

 

 

 

4

แนวคิดและวิธีการกำหนดบุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

 

 

 

5

เขตอำนาจของศาลไทยกระบวนพิจารณาคดีของเอกชนที่มีลักษณะระหว่าง
ประเทศและการรับรองคำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศ

 

 

 

6

หลักกฎหมายขัดกันว่าด้วยความเป็นบุคคลและหนี้

 

 

 

7

หลักกฎหมายขัดกันว่าด้วยทรัพย์ ครอบครัว และมรดก

 

 

 

 

สิทธิเข้ามาในประเทศไทยของคนต่างด้าว

 

 

 

 

9

สิทธิอาศัยในประเทศไทยของคนต่างด้าว

 

 

 

 

10

สิทธิทำงานและสิทธิประกอบธุรกิจในประเทศไทยของคนต่างด้าว

 

 

 

11

สิทธิก่อตั้งครอบครัวตามกฎหมาย สิทธิเข้าร่วมการเมือง และสิทธิถือครอง
ทรัพย์สินในประเทศไทยของคนต่างด้าว

 

 

 

12

สิทธิในสัญชาติไทยของคนต่างด้าวและครอบครัว

 

 

 

 

13

สิทธิในสัญชาติไทยของคนต่างด้าวและครอบครัว (ต่อ)

 

 

 

 

14

สิทธิในสัญชาติไทยของคนต่างด้าวและครอบครัว (ต่อ)

 

 

 

 

15 

สิทธิในสัญชาติไทยของนิติบุคคลต่างด้าว และ การจัดสรรบุคคลระหว่างประเทศ
โดยภูมิลำเนา

 

 

 

 

16 
  • บุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ
  • สรุปและทบทวน

 

 

 

 

17 สอบปลายภาค