Skip to content

olearning.siam.edu

160-405 (น.312) หลักวิชาชีพกฎหมาย Print E-mail
(Read : 2976 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิติธร วงศ์ยืน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

ความรู้ทั่วไป

youtube

2-3
 • ประวัติวิชา วิชาชีพทางกฎหมาย
 • ความหมายของนักกฎหมาย
 • ความหมายของวิชาชีพ
 • องค์การ
 • การฝึกอบรมเจตนารมณ์

 

 

 

 

4
 • เจ้าหน้าที่ศาล
 • การศึกษากฎหมาย

 

 

 

 

5
 • องค์การควบคุม
 • สถาบัน

 

 

 

6
 • มรรยาททนายความ พ.ร.บ.ทนายความ

 

 

 

7
 • พ.ร.บ. ทนายความ

 

 

 

8
 • หลักการของวิชาชีพ กฎหมายความยุติธรรม

 

 

 

 

9-10
 • ทางแก้เมื่อกฎหมายไม่สอดคล้องกับความยุติธรรม
 • หลักธรรมของวิชาชีพทางกฎหมาย
 • หน้าที่ของนักกฎหมายต่อผู้อื่น

 

 

 

 

11-13
 • ความสุจริตต่อลูกความ
 • ความลับของลูกความ
 • หน้าที่ต่อศาลต่อผู้ร่วมวิชาชีพ
 • คติเฉพาะของอัยการ

 

 

 

14-15
 • คติเฉพาะของผู้พิพากษาอุดมการณ์
 • จริยธรรมของตุลาการ

 

 

 

16

ทบทวน ตอบคำถาม

 

 

 

 

17

สอบปลายภาค