Skip to content

olearning.siam.edu

160-313 (น.401) กฎหมายปกครอง Print E-mail
(Read : 3754 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์, ดร.เจตน์ สถาวรศีลพร, อาจารย์ อภิญญา แก้วกำเหนิด

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

ความหมายและลักษณะของกฎหมายปกครองและบ่อเกิดของกฎหมายปกครอง

youtube

2

หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง

  • หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง

 

 

 

 

3

หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง

  • การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ

 

 

 

 

4

หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง

  • หลักความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง

 

 

 

5

หลักกฎหมายว่าด้วยการจัดการองค์กรของฝ่ายปกครอง

 

 

 

6

การองค์กรของฝ่ายปกครอง

 

 

 

7

ข้าราชการและบุคลากรอื่นของฝ่ายปกครองทรัพย์สินของแผ่นดิน

 

 

 

 

การกระทำของฝ่ายปกครอง

  • การกระทำทางปกครอง

 

 

 

 

9

การกะทำของฝ่ายปกครอง

  • นิติกรรมทางปกครองหลายฝ่าย หรือสัญญาทางปกครอง
  • ปฎิบัติการทางปกครอง

 

 

 

 

10

วัตถุประสงค์ของการกะทำของฝ่ายปกครอง

  • การออกกฎระเบียบและการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

 

 

 

11

วัตถุประสงค์ของการกระทำทางปกครอง

  • การบริการสาธารณะ

 

 

 

12

การควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง

 

 

 

 

13

การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายใน

 

 

 

 

14

การควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลปกครอง

 

 

 

 

15 

การควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลปกครอง

 

 

 

 

16 

สรุปเนื้อหาทั้งหมดและประเด็นที่สำคัญ,ทบทวน

 

 

 

 

17 สอบปลายภาค